બિલાડ઼ી

Definition from Wiktionary, the free dictionary
(Redirected from બિલાડી)
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

નપુંસકલિંગ (napũsakliṅg): બિલાડું n (bilāḍũ)
પુંલિંગ (pũliṅg): બિલાડો m (bilāḍo)
સ્ત્રીલિંગ (strīliṅg): બિલાડી f (bilāḍī)

Etymology[edit]

Inherited from Prakrit 𑀩𑀺𑀮𑀸𑀟- (bilāḍa-)

Noun[edit]

બિલાડ઼ી (bilāṛīf

  1. (female or of unspecified gender) cat
    Synonym: મીંદડી (mī̃dḍī)
  2. a drag hook
    Synonym: મીંદડી (mī̃dḍī)
  3. (uncommon) anchor
    Synonyms: લંગર (laṅgar), નાંગર (nā̃gar)

Declension[edit]

Declension of બિલાડ઼ી
singular plural
nominative બિલાડ઼ી (bilāṛī) બિલાડ઼ીઓ (bilāṛīo)
oblique/vocative બિલાડ઼ી (bilāṛī) બિલાડ઼ીઓ (bilāṛīo)
instrumental બિલાડ઼ીએ (bilāṛīe) બિલાડ઼ીઓએ (bilāṛīoe)
locative બિલાડ઼ીએ (bilāṛīe) બિલાડ઼ીઓએ (bilāṛīoe)