બિલાડો

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

નપુંસકલિંગ (napũsakliṅg): બિલાડું n (bilāḍũ)
પુંલિંગ (pũliṅg): બિલાડો m (bilāḍo)
સ્ત્રીલિંગ (strīliṅg): બિલાડી f (bilāḍī)

Etymology[edit]

Ultimately from Sanskrit बिडाल (biḍāla).

Noun[edit]

બિલાડો (bilāḍom

  1. (male) cat
    Synonym: મીંદડો (mī̃dḍo)
  2. (male or unspecified gender) a wildcat
    Synonym: ઘોઘર (ghoghar)
  3. (derogatory, dated) a rogue or rascal man