చేయు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: చేయి and చయం

Telugu[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

చేయు (cēyu) (causal చేయించు)

  1. To do, perform
    నేను ఈ పని చేయలేను.
    nēnu ī pani cēyalēnu.
    I can't do this work.
  2. Placed after a noun referring to an action to express the verb meaning to perform said action.

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము చేస్తున్నాను చేస్తున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు చేస్తున్నావు చేస్తున్నారు
3rd person m: అతను / వారు చేస్తున్నాడు చేస్తున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు చేస్తున్నది చేస్తున్నారు
PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము చేశాను చేశాము
2nd person: నీవు / మీరు చేశావు చేశారు
3rd person m: అతను / వారు చేశాడు చేశారు
3rd person f: ఆమె / వారు చేసింది చేశారు
FUTURE TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము చేస్తాను చేస్తాము
2nd person: నీవు / మీరు చేస్తావు చేస్తారు
3rd person m: అతను / వారు చేస్తాడు చేస్తారు
3rd person f: ఆమె / వారు చేస్తుంది చేస్తారు
Derived terms[edit]

References[edit]