తిను

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

తిను (tinu) (causal తినిపించు)

  1. to eat
  2. To suffer or undergo (blows, abuse, hardship, or punishment.)
    వానివద్ధ దెబ్బలు తిన్నాను.
    vānivaddha debbalu tinnānu.
    I was beaten by him.

Conjugation[edit]

PARTICIPLES affirmative negative
present participle [[]] [[]]
past participle [[]] [[]]
DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము తింటున్నాను తింటున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు తింటున్నావు తింటున్నారు
3rd person m: అతను / వారు తింటున్నాడు తింటున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు తింటున్నది తింటున్నారు
PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము తిన్నాను తిన్నాము
2nd person: నీవు / మీరు తిన్నావు తిన్నారు
3rd person m: అతను / వారు తిన్నాడు తిన్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు తిన్నది తిన్నారు
FUTURE TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము తింటాను తింటాము
2nd person: నీవు / మీరు తింటావు తింటారు
3rd person m: అతను / వారు తింటాడు తింటారు
3rd person f: ఆమె / వారు తింటుంది తింటారు

Synonyms[edit]

References[edit]

  • “తిను” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 528