കൂത്തിപ്പട്ടി

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): [kuːθːpːəʈːi]

Noun[edit]

കൂത്തിപ്പട്ടി ‎(kūttippaṭṭi)

  1. bitch (female dog)

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative കൂത്തിപ്പട്ടി ‎(kūttippaṭṭi) കൂത്തിപ്പട്ടികള് ‎(kūttippaṭṭikaḷ)
Vocative കൂത്തിപ്പട്ടീ ‎(kūttippaṭṭī) കൂത്തിപ്പട്ടികളേ ‎(kūttippaṭṭikaḷē)
Accusative കൂത്തിപ്പട്ടിയെ ‎(kūttippaṭṭiye) കൂത്തിപ്പട്ടികളെ ‎(kūttippaṭṭikaḷe)
Dative കൂത്തിപ്പട്ടിയ്ക്കു് ‎(kūttippaṭṭiykkŭ) കൂത്തിപ്പട്ടികള്ക്കു് ‎(kūttippaṭṭikaḷkkŭ)
Genitive കൂത്തിപ്പട്ടിയുടെ ‎(kūttippaṭṭiyuṭe) കൂത്തിപ്പട്ടികളുടെ ‎(kūttippaṭṭikaḷuṭe)
Locative കൂത്തിപ്പട്ടിയില് ‎(kūttippaṭṭiyil) കൂത്തിപ്പട്ടികളില് ‎(kūttippaṭṭikaḷil)
Sociative കൂത്തിപ്പട്ടിയോടു് ‎(kūttippaṭṭiyōṭŭ) കൂത്തിപ്പട്ടികളോടു് ‎(kūttippaṭṭikaḷōṭŭ)
Instrumental കൂത്തിപ്പട്ടിയാല് ‎(kūttippaṭṭiyāl) കൂത്തിപ്പട്ടികളാല് ‎(kūttippaṭṭikaḷāl)


Synonyms[edit]

Coordinate terms[edit]