കൂത്തിപ്പട്ടി

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): [kuːθːpːəʈːi]

Noun[edit]

കൂത്തിപ്പട്ടി (kūttippaṭṭi)

  1. bitch (female dog)

Declension[edit]

Declension of കൂത്തിപ്പട്ടി
Singular Plural
Nominative കൂത്തിപ്പട്ടി (kūttippaṭṭi) കൂത്തിപ്പട്ടികള് (kūttippaṭṭikaḷŭ)
Vocative കൂത്തിപ്പട്ടീ (kūttippaṭṭī) കൂത്തിപ്പട്ടികളേ (kūttippaṭṭikaḷē)
Accusative കൂത്തിപ്പട്ടിയെ (kūttippaṭṭiye) കൂത്തിപ്പട്ടികളെ (kūttippaṭṭikaḷe)
Dative കൂത്തിപ്പട്ടിയ്ക്കു് (kūttippaṭṭiykkŭŭ) കൂത്തിപ്പട്ടികള്ക്കു് (kūttippaṭṭikaḷkkŭŭ)
Genitive കൂത്തിപ്പട്ടിയുടെ (kūttippaṭṭiyuṭe) കൂത്തിപ്പട്ടികളുടെ (kūttippaṭṭikaḷuṭe)
Locative കൂത്തിപ്പട്ടിയില് (kūttippaṭṭiyilŭ) കൂത്തിപ്പട്ടികളില് (kūttippaṭṭikaḷilŭ)
Sociative കൂത്തിപ്പട്ടിയോടു് (kūttippaṭṭiyōṭŭŭ) കൂത്തിപ്പട്ടികളോടു് (kūttippaṭṭikaḷōṭŭŭ)
Instrumental കൂത്തിപ്പട്ടിയാല് (kūttippaṭṭiyālŭ) കൂത്തിപ്പട്ടികളാല് (kūttippaṭṭikaḷālŭ)

Synonyms[edit]

Coordinate terms[edit]