നായ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

നായ (nāya)

  1. dog

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative നായ (nāya) നായകള് (nāyakaḷ)
Vocative നായേ (nāyē) നായകളേ (nāyakaḷē)
Accusative നായയെ (nāyaye) നായകളെ (nāyakaḷe)
Dative നായയ്ക്കു് (nāyaykkŭ) നായകള്ക്കു് (nāyakaḷkkŭ)
Genitive നായയുടെ (nāyayuṭe) നായകളുടെ (nāyakaḷuṭe)
Locative നായയില് (nāyayil) നായകളില് (nāyakaḷil)
Sociative നായയോടു് (nāyayōṭŭ) നായകളോടു് (nāyakaḷōṭŭ)
Instrumental നായയാല് (nāyayāl) നായകളാല് (nāyakaḷāl)


Synonyms[edit]

Coordinate terms[edit]