നായ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

നായ ‎(nāya)

  1. dog

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative നായ ‎(nāya) നായകള് ‎(nāyakaḷ)
Vocative നായേ ‎(nāyē) നായകളേ ‎(nāyakaḷē)
Accusative നായയെ ‎(nāyaye) നായകളെ ‎(nāyakaḷe)
Dative നായയ്ക്കു് ‎(nāyaykkŭ) നായകള്ക്കു് ‎(nāyakaḷkkŭ)
Genitive നായയുടെ ‎(nāyayuṭe) നായകളുടെ ‎(nāyakaḷuṭe)
Locative നായയില് ‎(nāyayil) നായകളില് ‎(nāyakaḷil)
Sociative നായയോടു് ‎(nāyayōṭŭ) നായകളോടു് ‎(nāyakaḷōṭŭ)
Instrumental നായയാല് ‎(nāyayāl) നായകളാല് ‎(nāyakaḷāl)


Synonyms[edit]

Coordinate terms[edit]