നാല്പത്

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Malayalam numbers (edit)
400[a], [b]
 ←  30 40 50  → [a], [b]
4[a], [b]
    Cardinal: നാല്പത് (nālpatŭ)
    Ordinal: നാല്പതാം (nālpatāṁ)
    Fractional: അരമാ (aramā)

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Compound of നാൽ (nāl) +‎ പത്ത് (pattŭ).

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

നാല്പത് (nālpatŭ)

  1. forty