គ្រិស្តសាសនា

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic គ្រិស្តសាសនា
g̥ris̥tsāsnā
Phonemic គ្រិស សា-ស្នា / គ្រិស សា-សៈ-ន៉ា
g̥ris sā-s̥nā / g̥ris sā-s`-n″ā
WT romanisation krɨh saasnaa, krɨh saasaʾnaa
(standard) IPA(key) /krɨh saː.ˈsnaː/ ~ /krɨh saː.saʔ.naː/

Noun[edit]

គ្រិស្តសាសនា (krɨh saasnaa)

  1. Christianity