ទូរទស្សន៍

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Pali dūra (far; remote) + dassana (sight); equivalent to ទូរ (tuu) +‎ ទស្សន (tŭəhsɑɑn). Compare Lao ໂທລະທັດ (thō la that), Thai โทรทัศน์ (too-rá-tát).

Pronunciation[edit]

Orthographic ទូរទស្សន៍
dūrds̥sn̊
Phonemic ទូ-រៈ-ទស់
dū-r`-ds´
WT romanisation tuurĕəʾtŭəh
(standard) IPA(key) /tuː.rĕəʔ.tŭəh/

Noun[edit]

ទូរទស្សន៍ (tuurĕəʾtŭəh)

  1. television
    កម្មវិធីទូរទស្សន៍  ―  kamvithii tuurĕəʾtŭəh  ―  television program

Synonyms[edit]