ពត៌មាន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Sanskrit वर्तमान (vartamāna).

Pronunciation[edit]

Orthographic ពត៌មាន
btŕmān
Phonemic ព័រ-ដ-មាន / ព័រ-ដ'-មាន
b˘r-ṭ-mān / b˘r-ṭ'-mān
WT romanisation pɔədɑɑmiən, pɔədəmiən
(standard) IPA(key) /pɔə.ɗɑː.miən/ ~ /pɔə.ɗə.miən/

Noun[edit]

ពត៌មាន (pɔədɑɑmiən)

  1. Alternative form of ព័ត៌មាន (pɔədɑɑmiən, news; information)