កូរ៉េ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
(Redirected from ភាសាកូរ៉េ)
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic កូរ៉េ
kūr″e
WT romanisation kouree
(standard) IPA(key) /kou.ˈreː/

Proper noun[edit]

កូរ៉េ (kouree)

  1. Korea, Korean
    ភាសាកូរ៉េ  ―  phiəsaa kouree  ―  Korean (language)
    ប្រទេសកូរ៉េ  ―  prɑteih kouree  ―  Korea (country)
    កូរ៉េខាងត្បូង  ―  kouree khaang tboung  ―  South Korea
    កូរ៉េខាងជើង  ―  kouree khaang cəəng  ―  North Korea