ម្ភៃ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៩ ២០ ២១  > 
    Cardinal : ម្ភៃ (mphey)
    Ordinal : ទីម្ភៃ (timphey)

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /mpʰej/, /məpʰɨj/, /mpʰɨj/

Numeral[edit]

ម្ភៃ (mpʰey)

  1. twenty
    Khmer numeral: ២០ (20)
Previous: ដប់ប្រាំបួន (dâbbrămbuŏn) or ១៩ (19)
Next: ម្ភៃមួយ (mpheymuŏy) or ២១ (21)