ម្ភៃ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៩ ២០ ២១  > 
    Cardinal : ម្ភៃ ‎(mphey)
    Ordinal : ទីម្ភៃ ‎(timphey)

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /mpʰej/, /məpʰɨj/, /mpʰɨj/

Numeral[edit]

ម្ភៃ ‎(mpʰey)

  1. twenty
    Khmer numeral: ២០ ‎(20)
Previous: ដប់ប្រាំបួន ‎(dâbbrămbuŏn) or ១៩ ‎(19)
Next: ម្ភៃមួយ ‎(mpheymuŏy) or ២១ ‎(21)