អាយុ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: អាយ

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Pali āyu, from Sanskrit आयु (āyu, life, duration of life). Compare Lao ອາຍຸ (ʼā nyu), Thai อายุ (aa-yú).

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic អាយុ
ʼāyu
WT romanisation ʼaayuʼ
(standard) IPA(key) /ʔaː.ˈjuʔ/

Noun[edit]

អាយុ (ʼaayuʼ)

  1. age, life

Verb[edit]

អាយុ (ʼaayuʼ) (abstract noun ការអាយុ)

  1. to be a certain age, to be ... years old
    នាងអាយុប៉ុន្មានហើយ  ―  niəng ʼaayuʼ ponmaan haəy  ―  How old are you?
    ខ្ញុំអាយុដប់ឆ្នាំ  ―  khñom ʼaayuʼ dɑp chnam  ―  I am ten years old

Derived terms[edit]