ដប់ប្រាំបួន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៨ ១៩ ២០  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំបួន (dâbbrămbuŏn)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំបួន

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɗɑp pram ɓuən/

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំបួន (dop pram buən)

  1. nineteen
    Khmer numeral: ១៩ (19)
Previous: ដប់ប្រាំបី (dâbbrămbei) or ១៨ (18)
Next: ម្ភៃ (mphey) or ២០ (20)