ដប់ប្រាំបី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៧ ១៨ ១៩  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំបី ‎(dâbbrămbei)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំបី

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɗɑp pram ɓəj/

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំបី ‎(dop pram bəi)

  1. eighteen
    Khmer numeral: ១៨ ‎(18)
Previous: ដប់ប្រាំពីរ ‎(dâbbrămpir) or ១៧ ‎(17)
Next: ដប់ប្រាំបួន ‎(dâbbrămbuŏn) or ១៩ ‎(19)