ដប់ប្រាំបី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៧ ១៨ ១៩  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំបី (dâbbrămbei)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំបី

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɗɑp pram ɓəj/

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំបី (dop pram bəi)

  1. eighteen
    Khmer numeral: ១៨ (18)
Previous: ដប់ប្រាំពីរ (dâbbrămpir) or ១៧ (17)
Next: ដប់ប្រាំបួន (dâbbrămbuŏn) or ១៩ (19)