ដប់ប្រាំពីរ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៦ ១៧ ១៨  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំពីរ (dɑpprampii)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំពីរ

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំពីរ (dop pram pī)

  1. seventeen
    Khmer numeral: ១៧ (17)
Previous: ដប់ប្រាំមួយ (dɑpprammuəy) or ១៦ (16)
Next: ដប់ប្រាំបី (dɑpprambəy) or ១៨ (18)