ដប់ប្រាំពីរ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៦ ១៧ ១៨  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំពីរ ‎(dâbbrămpir)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំពីរ

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំពីរ ‎(dop pram pī)

  1. seventeen
    Khmer numeral: ១៧ ‎(17)
Previous: ដប់ប្រាំមួយ ‎(dâbbrămmuŏy) or ១៦ ‎(16)
Next: ដប់ប្រាំបី ‎(dâbbrămbei) or ១៨ ‎(18)