ដប់ប្រាំមួយ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៥ ១៦ ១៧  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំមួយ (dâbbrămmuŏy)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំមួយ

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɗɑp pram muəj/

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំមួយ (dop pram muəy)

  1. sixteen
    Khmer numeral: ១៦ (16)
Previous: ដប់ប្រាំ (dâbbrăm) or ១៥ (15)
Next: ដប់ប្រាំពីរ (dâbbrămpir) or ១៧ (17)