ដប់ប្រាំ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៤ ១៥ ១៦  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំ (dâbbrăm)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំ

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំ (dop pram)

  1. fifteen
    Khmer numeral: ១៥ (15)
Previous: ដប់បួន (dâbbuŏn) or ១៤ (14)
Next: ដប់ប្រាំមួយ (dâbbrămmuŏy) or ១៦ (16)