ដប់បួន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១៣ ១៤ ១៥  > 
    Cardinal : ដប់បួន (dɑp buən)
    Ordinal : ទីដប់បួន (tiidɑp buən)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ដប់បួន (dɑp buən)

  1. fourteen
    Khmer numeral: ១៤ (14)
Previous: ដប់បី (dɑp bəy) or ១៣ (13)
Next: ដប់ប្រាំ (dɑp pram) or ១៥ (15)