ដប់បី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១២ ១៣ ១៤  > 
    Cardinal : ដប់បី (dɑp bəi)
    Ordinal : ទីដប់បី (tiidɑp bəi)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ដប់បី (dɑp bəi)

  1. thirteen
    Khmer numeral: ១៣ (13)
Previous: ដប់ពីរ (dɑp pii) or ១២ (12)
Next: ដប់បួន (dɑp buən) or ១៤ (14)

Synonyms[edit]