ដប់បី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១២ ១៣ ១៤  > 
    Cardinal : ដប់បី ‎(dâbbei)
    Ordinal : ទីដប់បី ‎(tidbbei)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ដប់បី ‎(dop bəi)

  1. thirteen
    Khmer numeral: ១៣ ‎(13)
Previous: ដប់ពីរ ‎(dâbpir) or ១២ ‎(12)
Next: ដប់បួន ‎(dâbbuŏn) or ១៤ ‎(14)