ដប់ពីរ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ១១ ១២ ១៣  > 
    Cardinal : ដប់ពីរ(dâbpir)
    Ordinal : ទីដប់ពីរ(tidbpir)

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɗɑp piː/, /piː dɔnɗɑp/

Numeral[edit]

ដប់ពីរ ‎(dop pī)

  1. twelve
    Khmer numeral: ១២(12)
Previous: ដប់‌មួយ(dâb‌muŏy) or ១១(11)
Next: ដប់បី(dâbbei) or ១៣(13)