ἀνταποδίδωμι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From ἀντῐ́ (antí, in return for) +‎ ᾰ̓ποδῐ́δωμι (apodídōmi, I give back).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἀντᾰποδῐ́δωμῐ (antapodídōmi)

 1. (transitive) I give back, requite, repay, give
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.18.3
   οὗτοι δὲ τὸ ὅμοιον ἀνταποδιδόντες ἐτιμώρεον
   hoûtoi dè tò hómoion antapodidóntes etimṓreon
   these lent their aid in return for a similar service done for them
  1. (figuratively, transitive)
   • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 3.40.7
    γενόμενοι δ᾽ ὅτι ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ [] νῦν ἀνταπόδοτε
    genómenoi d᾽ hóti engútata têi gnṓmēi [] nûn antapódote
    but recall as nearly as possible the moment of suffering [] and now pay them back in their turn
 2. (transitive) I correspond to; I cause to correspond with
  • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Phaedo 71e
   οὐκ ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν
   ouk antapodṓsomen tḕn enantían génesin
   Shall we not assign as a balance the opposite process?
  1. I make convertible
   • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Rhetoric 1407a.15
    ἀεὶ δὲ δεῖ τὴν μεταφορὰν τὴν ἐκ τοῦ ἀνάλογον ἀνταποδιδόναι
    aeì dè deî tḕn metaphoràn tḕn ek toû análogon antapodidónai
    The proportional metaphor should always be reciprocally transferable
  2. (grammar)
  3. (intransitive) I correspond with
  4. (intransitive) I give back insults, esp. tu quoque
   • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Phaedrus 236c
    ἵνα μὴ τὸ τῶν κωμῳδῶν φορτικὸν πρᾶγμα ἀναγκαζώμεθα ποιεῖν ἀνταποδιδόντες ἀλλήλοις
    hína mḕ tò tôn kōmōidôn phortikòn prâgma anankazṓmetha poieîn antapodidóntes allḗlois
    lest we be compelled to resort to the comic "you're another"
 3. (transitive) I give in turn
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cyropaedia 3.3.58
   ἐπεὶ δὲ πάλιν ἧκε τὸ σύνθημα ἀνταποδιδόμενον
   epeì dè pálin hêke tò súnthēma antapodidómenon
   And when the watchword came back and was delivered again to him
 4. (transitive) I give back a sound
  • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Sulla 19.3
   ὥστε τῆς κραυγῆς διχόθεν φερομένης καὶ τῶν ὀρῶν ἀνταποδιδόντων τὴν περιήχησιν
   hṓste tês kraugês dikhóthen pheroménēs kaì tôn orôn antapodidóntōn tḕn periḗkhēsin
   so that when shouts were borne to his ears from both places, and reëchoed by the surrounding hills

Inflection[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]