ῥώννυμι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Of unknown origin. Could be related to ῥώομαι (rhṓomai, I dart).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ῥώννῡμῐ (rhṓnnūmi)

 1. I strengthen
  • 460 BCE – 370 BCE, Hippocrates, Alim. 2
   αὔξει δὲ καὶ ῥώννυσι καὶ σαρκοῖ καὶ ὁμοιοῖ καὶ ἀνομοιοῖ
   aúxei dè kaì rhṓnnusi kaì sarkoî kaì homoioî kaì anomoioî
   It increases, strengthens, clothes with flesh, makes like, makes unlike
  • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Pericles 19
   οὐ γὰρ μόνον ἐποίκους Ἀθηναίων χιλίους κομίσας ἔρρωσεν εὐανδρίᾳ τὰς πόλεις
   ou gàr mónon epoíkous Athēnaíōn khilíous komísas érrhōsen euandríāi tàs póleis
   Not only did he bring thither a thousand Athenian colonists and stock the cities anew with vigorous manhood
 2. (perfect in present sense) I have strength
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Hellenica 3.4.29
   φιλότιμον μὲν καὶ ἐρρωμένον τὴν ψυχήν
   philótimon mèn kaì errhōménon tḕn psukhḗn
   ambitious and with a stout spirit
  1. I am eager, enthusiastic
   • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 2.8
    ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν ἀμφότεροι, ἀλλ᾽ ἔρρωντο ἐς τὸν πόλεμον οὐκ ἀπεικότως:
    olígon te epenóoun oudèn amphóteroi, all᾽ érrhōnto es tòn pólemon ouk apeikótōs:
    On neither side were there any mean thoughts; they both were full of enthusiasm:
   • 445 BCE – 380 BCE, Lysias, Against Agoratus 31
    οὕτω ἔρρωτο ἡ βουλὴ κακόν τι ἐργάζεσθαι αὐτὸν
    hoútō érrhōto hē boulḕ kakón ti ergázesthai autòn
    so firmly determined were the Council to work some mischief
  2. I am in good health
   • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 7.15
    καὶ γὰρ ὅτ᾽ ἐρρώμην πολλὰ ἐν ἡγεμονίαις ὑμᾶς εὖ ἐποίησα.
    kaì gàr hót᾽ errhṓmēn pollà en hēgemoníais humâs eû epoíēsa.
    as while I was in my prime I did you much good service in my commands.
   1. (imperative) be in good health, farewell, goodbye

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]