Category:xcl:Countries

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. Ասորիք
 2. Պարսկաստան
 3. Հայաստան
 4. Հայք
 5. Պարսք
 6. Կասպք
 7. Աղուանք
 8. Կապադովկիա
 9. Մակեդոնիա
 10. Կիպրոս
Oldest pages ordered by last edit
 1. Հայաստան
 2. Պարսկաստան
 3. Կիպրոս
 4. Մակեդոնիա
 5. Միջագետք
 6. Ասորիք
 7. Կապադովկիա
 8. Հայք
 9. Վիրք
 10. Պարսք

» All languages » Old Armenian language » All sets » Names » Place names » Polities » Countries

Old Armenian names of countries.