Category:xcl:Philosophy

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. պիւթագորայք
 2. եպիկուրայք
 3. եպիկուրեանք
 4. փիլիսոփոս
 5. փիլիսոփայութիւն
 6. փիլիսոփայ
 7. Քսենոփանէս
 8. Քսենոկրատէս
 9. Անաքսարքոս
 10. Անաքսագորաս
Oldest pages ordered by last edit
 1. Եմպեդոկլէս
 2. փիլիսոփայ
 3. փիլիսոփայութիւն
 4. Սոկրատէս
 5. Պղատոն
 6. Պարմենիդէս
 7. Արիստոտէլ
 8. Զենոն
 9. Պիւթագորաս
 10. Եպիկուրոս

» All languages » Old Armenian language » All topics » Philosophy

Old Armenian terms related to philosophy.