User:Moneypulation/573

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

573[edit]

百货商店 bã1huè shãngdiàn 250
白酒 b6ijiü 3l63
败诉 bà1sü 964, 3502
摆脱欠侦 bã1tuö qiãnzhài S6
办好了 bàn hã° le 867
半年的收费 bàn niân de shöu fèi 1158
半成品 bãnchéngpin 1l61, ll76
办法 bãnfã 876
bàng l326
办公室 bàng6ngsh1 1608, 175l
办公室费 bãngöngshi fèi 1752
半价 bànjià l128
半价 (出售) bãnjiã chüshöu l139
版权 bãnquãn 3848
版权税 bãnquãnshuí 1821
办事处 bãnshichü 1608, l75l
办事人 bãnshirén 4289
班长 bãnzhãng 2901
bão 339,685
保护性的关税 bão hü x1ng de guãn shuí 4651
报价 bão jiã 66, 70, 72, 178
报价人 bão jiã rén 74
报表 bàobiã° 2141
报酬 bàoch6u 7l6, 717. l773, 4122
保存 bãocfin 3095
报道 bàodão 4248, 4249
报复措施 bàofü cuöshi 2762
报告 bàogão 408, 929, 4248, 4249
报关 bàoguãn 4578
报关单 bãoguãndãn 4577, 4597, 4608
保管费 bãoguãnfèi ll26
保管人 bãoguãnrén 2524
包裹 bãoguö 685, 2381
包裹的内容不清楚 bãoguö de nèiróng bü qíngchu 3975
包裹检查 bãoguö jiãnchã 696
包裹投递 bãogu6 tóudí 688
包裹邮递 bãoguö y6ud1 687