User:Nadando/character indices/iu

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
char char name count examples
p LATIN SMALL LETTER P 16 pi, paniq, kaapi, paippaaq, paippaaq
i LATIN SMALL LETTER I 120 pi, Inuktitut, qimmik, qimmik, Inuit
N LATIN CAPITAL LETTER N 7 Nunavut, Nunatsiavut, Nunavik, Nunavimmiut, Nunavummiuq
u LATIN SMALL LETTER U 119 Nunavut, Nunavut, Inuktitut, Inuktitut, auk
n LATIN SMALL LETTER N 72 Nunavut, Inuktitut, Inuit, anaana, anaana
a LATIN SMALL LETTER A 140 Nunavut, auk, ataata, ataata, ataata
v LATIN SMALL LETTER V 21 Nunavut, savik, tuvaq, aiviq, avinngaq
t LATIN SMALL LETTER T 66 Nunavut, Inuktitut, Inuktitut, Inuktitut, Inuit
I LATIN CAPITAL LETTER I 4 Inuktitut, Inuit, Inuk, Inuq
k LATIN SMALL LETTER K 51 Inuktitut, auk, qimmik, uik, nukaq
q LATIN SMALL LETTER Q 80 qimmik, nuliaq, arnaq, irniq, paniq
m LATIN SMALL LETTER M 23 qimmik, qimmik, imiq, imiqtuq, irmiut
l LATIN SMALL LETTER L 21 nuliaq, igliq, aluut, ulu, pualuuk
r LATIN SMALL LETTER R 14 arnaq, irniq, nirijuq, irmiut, titiraut
g LATIN SMALL LETTER G 15 angajuq, igliq, sunagaq, kingaq, tuugaaq
j LATIN SMALL LETTER J 10 angajuq, niaquujaaq, nirijuq, qaanqijaut, auja
s LATIN SMALL LETTER S 23 savik, sunagaq, sila, siqiniq, tasiq
K LATIN CAPITAL LETTER K 1 Kina
CANADIAN SYLLABICS MA 6 ᒪᒻᒪᓛᑎᒃ, ᒪᒻᒪᓛᑎᒃ, ᐊᒪᕈᖅ, ᐆᒪᔪᖅ, ᐃᒪᖅ
CANADIAN SYLLABICS M 2 ᒪᒻᒪᓛᑎᒃ, ᐃᒻᒪᖄ
CANADIAN SYLLABICS LAA 1 ᒪᒻᒪᓛᑎᒃ
CANADIAN SYLLABICS TI 4 ᒪᒻᒪᓛᑎᒃ, ᑎᖕᒥᐊᖅ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ
CANADIAN SYLLABICS K 11 ᒪᒻᒪᓛᑎᒃ, ᐋᒃᑲ, ᓄᓇᕕᒃ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᐅᒃ
CANADIAN SYLLABICS TII 1
CANADIAN SYLLABICS PI 3 , ᐃᐱᕋᐅᑕᖅ, ᑳᐱ
CANADIAN SYLLABICS AA 1 ᐋᒃᑲ
CANADIAN SYLLABICS KA 3 ᐋᒃᑲ, ᑲᓇᑕ, ᑲᒥᒃ
CANADIAN SYLLABICS II 1
CANADIAN SYLLABICS A 21 ᐊᒪᕈᖅ, ᑎᖕᒥᐊᖅ, ᐊᓇᐅᓪᓚᐅᑦ, ᐊᐅᒃ, ᐊᕐᓇᖅ
CANADIAN SYLLABICS RO 1 ᐊᒪᕈᖅ
CANADIAN SYLLABICS Q 23 ᐊᒪᕈᖅ, ᐆᒪᔪᖅ, ᑎᖕᒥᐊᖅ, ᐊᕐᓇᖅ, ᐊᖓᔪᖅ
CANADIAN SYLLABICS OO 1 ᐆᒪᔪᖅ
CANADIAN SYLLABICS YO 3 ᐆᒪᔪᖅ, ᐊᖓᔪᖅ, ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ
CANADIAN SYLLABICS NG 1 ᑎᖕᒥᐊᖅ
CANADIAN SYLLABICS MI 5 ᑎᖕᒥᐊᖅ, ᐃᒥᖅ, ᐃᕐᒥᐅᑦ, ᐃᒥᖅᑐᖅ, ᑲᒥᒃ
CANADIAN SYLLABICS NA 7 ᐊᓇᐅᓪᓚᐅᑦ, ᓄᓇᕕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ, ᑲᓇᑕ, ᐊᕐᓇᖅ
CANADIAN SYLLABICS O 8 ᐊᓇᐅᓪᓚᐅᑦ, ᐊᓇᐅᓪᓚᐅᑦ, ᐊᐅᒃ, ᐊᐅᔭ, ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ
CANADIAN SYLLABICS L 2 ᐊᓇᐅᓪᓚᐅᑦ, ᐊᓪᓕᖅ
CANADIAN SYLLABICS LA 1 ᐊᓇᐅᓪᓚᐅᑦ
CANADIAN SYLLABICS T 9 ᐊᓇᐅᓪᓚᐅᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᕐᓀᑦ, ᐊᓘᑦ
h LATIN SMALL LETTER H 1 inukshuk
o LATIN SMALL LETTER O 2 ookpik, ookpik
CANADIAN SYLLABICS NO 4 ᓄᓇᕕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᓄᕆ
CANADIAN SYLLABICS FI 5 ᓄᓇᕕᒃ, ᐁᕕᖃ, ᐊᕕᙵᖅ, ᐃᕝᕕᑦ, ᐊᕐᕕᒃ
CANADIAN SYLLABICS FO 1 ᓄᓇᕗᑦ
CANADIAN SYLLABICS I 17 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ, ᐃᒡᓕᑉ, ᐃᔨ, ᐃᒪᖅ
CANADIAN SYLLABICS TO 6 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ, ᐊᖏᖅᖃᖅᑐᖅ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅ, ᐃᒥᖅᑐᖅ
CANADIAN SYLLABICS TA 3 ᑲᓇᑕ, ᐊᑖᑕ, ᐃᐱᕋᐅᑕᖅ
CANADIAN SYLLABICS R 5 ᐊᕐᓇᖅ, ᐊᕐᓀᑦ, ᐃᕐᒥᐅᑦ, ᐃᕐᓂᖅ, ᐊᕐᕕᒃ
CANADIAN SYLLABICS NE 1 ᐊᕐᓀᑦ
CANADIAN SYLLABICS NAA 1 ᐊᓈᓇ
CANADIAN SYLLABICS E 1 ᐁᕕᖃ
CANADIAN SYLLABICS QA 4 ᐁᕕᖃ, ᐃᖃᓗᒃ, ᐊᖏᖅᖃᖅᑐᖅ, ᖃᔭᖅ
CANADIAN SYLLABICS LOO 1 ᐊᓘᑦ
CANADIAN SYLLABICS NGA 1 ᐊᖓᔪᖅ
CANADIAN SYLLABICS RI 3 ᐊᓄᕆ, ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ, ᐃ"ᐃᑉᕆᐅᖅᑐᖅ
CANADIAN SYLLABICS PO 1 ᐊᐳᑦ
CANADIAN SYLLABICS TAA 2 ᐊᑖᑕ, ᐊᑖᓂ
CANADIAN SYLLABICS YA 2 ᐊᐅᔭ, ᖃᔭᖅ
CANADIAN SYLLABICS NNGA 1 ᐊᕕᙵᖅ
CANADIAN SYLLABICS C 1 ᐃᒡᓕᑉ
CANADIAN SYLLABICS LI 4 ᐃᒡᓕᑉ, ᐊᓪᓕᖅ, ᐃᓕᔅᓯ, ᑑᒑᓕᒃ
CANADIAN SYLLABICS P 3 ᐃᒡᓕᑉ, ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ, ᐃ"ᐃᑉᕆᐅᖅᑐᖅ
CANADIAN SYLLABICS YI 1 ᐃᔨ
CANADIAN SYLLABICS RA 1 ᐃᐱᕋᐅᑕᖅ
CANADIAN SYLLABICS PA 1 ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ
CANADIAN SYLLABICS SA 1 ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ
CANADIAN SYLLABICS LO 1 ᐃᖃᓗᒃ
CANADIAN SYLLABICS NI 3 ᐃᕐᓂᖅ, ᐊᑖᓂ, ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ
CANADIAN SYLLABICS QAA 1 ᐃᒻᒪᖄ
CANADIAN SYLLABICS S 1 ᐃᓕᔅᓯ
CANADIAN SYLLABICS SI 1 ᐃᓕᔅᓯ
CANADIAN SYLLABICS F 1 ᐃᕝᕕᑦ
CANADIAN SYLLABICS NGI 1 ᐊᖏᖅᖃᖅᑐᖅ
CANADIAN SYLLABICS NGO 1 ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅ
CANADIAN SYLLABICS SO 1 ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅ
CANADIAN SYLLABICS CA 1 ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ
CANADIAN SYLLABICS N 1 ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ
CANADIAN SYLLABICS KAA 1 ᑳᐱ
CANADIAN SYLLABICS TOO 1 ᑑᒑᓕᒃ
CANADIAN SYLLABICS CAA 1 ᑑᒑᓕᒃ
" QUOTATION MARK 1 ᐃ"ᐃᑉᕆᐅᖅᑐᖅ