Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ս

Armenian[edit]

Etymology[edit]

From Old Armenian (-s).

Suffix[edit]

(-s)

 1. a possessive suffix marking 1st person possession
  գիրքսgirkʿs ― my book
  գնալսgnals ― my going
  ձեռքերովսjeṙkʿerovs ― with my hands
  1. co-occurs with postpositions in pseudo-possessive meaning identifying the location in the 1st person
   մոտսmots ― with me/at me/near me
   վրասvras ― on me
 2. a personal suffix used to refer to the 1st person as an agent; found in idioms and certain constructions
  ես ինքսes inkʿs ― I myself
  Ես՝ Վահագն Ա. Պետրոսյանս, կազմեցի սույն օրինակը։
  Es, Vahagn A. Petrosyans, kazmecʿi suyn ōrinakə.
  I, Vahagn A. Petrosyan Esq., made up the following example.
  ես ինքսes inkʿs ― I myself
  Դուք՝ առաջավորներդ, պիտի օգնեք մեզ՝ ետ մնացողներիս։
  Dukʿ, aṙaǰavornerd, piti ōgnekʿ mez, et mnacʿołneris.
  You, the advanced ones, have to help us, the backward ones.
 3. a demonstrative suffix found in
  1. some temporal expressions indicating a point of time being very close to the moment of speech
   ամառսamaṙs ― this summer
  2. some expressions indicating a location very close (or even familiar) to the speaker
   Բարբառումս կա 43 հնչյուն։Barbaṙums ka 43 hnčʿyun. ― There are 43 sounds in this dialect.

See also[edit]

References[edit]

 • Jasmine Dum-Tragut (2009), Armenian: Modern Eastern Armenian, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pages 112–116, ISBN 9789027238146

Old Armenian[edit]

Etymology 1[edit]

From *սո- (*so-).

Suffix[edit]

(-s)

 1. this, these (near the speaker)
  կինս զոր ետուրkins zor etur ― this woman given me by you
  զոր ասեմսzor asems ― what I say
 2. (personal pronoun) I
  տէրս եւ վերդապետսtērs ew verdapets ― I who am a lord and master
 3. sometimes used for ornament
  յորոց միջի ես բնակեալս եմyorocʿ miǰi es bnakeals em ― among whom I live
  զոր ինչ եսս գործեմzor inčʿ ess gorcem ― that which I do
  զոր սայս խօսիzor says xōsi ― what he says
  որպէս եւ եսս եմorpēs ew ess em ― as I am
  վասն իրացս այսոցիկvasn iracʿs aysocʿik ― for these things
  զոր այժմս ասացիzor ayžms asacʿi ― what I have just now said
Usage notes[edit]

See the notes in (-d).

Descendants[edit]
 • Armenian: (-s)

References[edit]

 • ս in Mathias Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian–English, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • ս in Hračʿeay Ačaṙean (1971–79), Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words], in 4 vols (second edition), Yerevan: Yerevan State University

Etymology 2[edit]

From the Proto-Indo-European plural accusative case ending *-Vns, *-(C)n̥s. Compare dialectal Ancient Greek λύκονς (lúkons, wolves), Gothic 𐌳𐌰𐌲𐌰-𐌽𐍃 (daga-ns, days).

Suffix[edit]

(-s)

 1. plural accusative case marker
  շունսšuns ― accusative plural of շուն (šun)
 2. forming adverbs
Derived terms[edit]
References[edit]

Etymology 3[edit]

Either from (-s, plural accusative case marker) (see Etymology 2) or inherited from Proto-Indo-European plural locative marker *-su by apocope; compare Sanskrit [script needed] (vrkešu).

Suffix[edit]

(-s)

 1. plural locative case marker
  շունսšuns ― locative plural of շուն (šun)
References[edit]