ǁʻân

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

ǃXóõ[edit]

Noun[edit]

ǁʻân (tone I, class 3, plural ǁʻâna-tê, diminutive ǁʻalu-bâ, diminutive plural ǁʻálu ʘʻâni)

  1. sun, day
  2. thirst
    • Èh ń kē ǁʻân.
      • She is thirsty.

Usage notes[edit]

The plural is a member of Noun Class 2.

Derived terms[edit]

  • ǁʻâna-tê kōo kàʻâã = every day
  • ǁʻân ǂē ǁʻân = each day
  • ǃqhābe ǁʻân = have heatstroke

See also[edit]

References[edit]