अस्मद्

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Sanskrit[edit]

Pronoun[edit]

अस्मद् (asmad)

  1. The personal pronoun representing the speaker; I

Declension[edit]

  एकवचन द्विवचन बहु वचन
अहम् आवाम् वयम्
माम्,मा आवम्,नौ अस्मान्,नः
मया आवभ्याम् अस्माभिः
मह्यम्,मे आवाभ्याम्,नौ अस्मभ्यम्,नः
मत् आवाभ्याम् अस्मत्
मम,मे आवयोः,नौ अस्माकम्,नः
मयि आवयोः अस्मासु