ఆడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ఆడ

Telugu[edit]

Verb[edit]

ఆడు (āḍu) (causal ఆడించు)

 1. (transitive) to play
  పిల్లలు క్రికెట్టు ఆడుతున్నారు.
  pillalu krikeṭṭu āḍutunnāru.
  Children are playing cricket.

Synonyms[edit]

Related terms[edit]

Verb[edit]

ఆడు (āḍu)

 1. to speak, say
  ఎదురాడు
  edurāḍu
  to speak against

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము ఆడుతున్నాను ఆడుతున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు ఆడుతున్నావు ఆడుతున్నారు
3rd person m: అతను / వారు ఆడుతున్నాడు ఆడుతున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు ఆడుతున్నది ఆడుతున్నారు
PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ఆడాను ఆడాము
2nd person: నీవు / మీరు ఆడావు ఆడారు
3rd person m: అతను / వారు ఆడాడు ఆడారు
3rd person f: ఆమె / వారు ఆడింది ఆడారు
FUTURE TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ఆడతాను ఆడతాము
2nd person: నీవు / మీరు ఆడతావు ఆడతారు
3rd person m: అతను / వారు ఆడతాడు ఆడతారు
3rd person f: ఆమె / వారు ఆడతాది ఆడతారు

Related terms[edit]

Adjective[edit]

ఆడు (āḍu)

 1. female