ఖర

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: ఖరం

Telugu[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Sanskrit खर (khara).

Proper noun[edit]

ఖర (khara?

  1. The name of a Telugu year.

See also[edit]

(Jovian years) తెలుగు సంవత్సరాలు (telugu saṃvatsarālu); ప్రభవ,‎ విభవ,‎ శుక్ల,‎ ప్రమోదూత,‎ ప్రజోత్పత్తి,‎ అంగీరస,‎ శ్రీముఖ,‎ భావ,‎ యువ,‎ ధాత,‎ ఈశ్వర,‎ బహుధాన్య,‎ ప్రమాది,‎ విక్రమ,‎ వృష,‎ చిత్రభాను,‎ స్వభాను,‎ తారణ,‎ పార్థివ,‎ వ్యయ,‎ సర్వజిత్తు,‎ సర్వధారి,‎ విరోధి,‎ వికృతి,‎ ఖర,‎ నందన,‎ విజయ,‎ జయ,‎ మన్మథ,‎ దుర్ముఖి,‎ హేమలంబ,‎ విళంబి,‎ వికారి,‎ శార్వరి,‎ ప్లవ,‎ శుభకృతు,‎ శోభకృతు,‎ క్రోధి,‎ విశ్వావసు,‎ పరాభవ,‎ ప్లవంగ,‎ కీలక,‎ సౌమ్య,‎ సాధారణ,‎ విరోధికృతు,‎ పరీధావి,‎ ప్రమాదీచ,‎ ఆనంద,‎ రాక్షస,‎ నల,‎ పింగళ,‎ కాళయుక్తి,‎ సిద్ధార్థి,‎ రౌద్రి,‎ దుర్మతి,‎ దుందుభి,‎ రుధిరోద్గారి,‎ రక్తాక్షి,‎ క్రోధన,‎ అక్షయ (Category: te:Jovian years) [edit]