పాలించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Verb[edit]

పాలించు (pāliñcu)

  1. to rule, govern.
    ఎంతోమంది రాజులు భారతదేశాన్ని పాలించారు.
    entōmandi rājulu bhāratadēśānni pāliñcāru.
    So many kings have ruled India.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము పాలించాను పాలించాము
2nd person: నీవు / మీరు పాలించావు పాలించారు
3rd person m: అతను / వారు పాలించాడు పాలించారు
3rd person f: ఆమె / వారు పాలించింది పాలించారు