එක

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Pali[edit]

Alternative forms[edit]

Numeral[edit]

එක (eka)

 1. Sinhala script form of eka (“one”)
  • 2006, The First Book in the Suttanta-Pitaka: Dīgha-Nikāya (I)[1], page 2:
   එකං සමයං භගවා අන‍්තරා ච රාජගහං අන‍්තරා ච නාළන්‍දං අද‍්ධානමග‍්ගප‍්පටිපන‍්නො හොති මහතා භික‍්ඛුසඞ‍්ඝෙන සද‍්ධිං පඤ‍්චමත‍්තෙහි භික‍්ඛුසතෙහි.
   ekaṃ samayaṃ bhagavā antarā ca rājagahaṃ antarā ca nāḷandaṃ addhānamaggappaṭipanno hoti mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi.
   The Blessed One was once going along the high road between Rājaɡaha and Nālandā with a ɡreat company of the brethren, with about five hundred brethren.

Declension[edit]

Sanskrit[edit]

Sinhalese[edit]

Sinhalese numbers (edit)
10
 ←  0
1
2  →  10  → 
    Cardinal: එක (eka)

Etymology[edit]

Inherited from Sanskrit एक (eka), from Proto-Indo-Aryan *Háykas, from Proto-Indo-Iranian *Háykas.

Numeral[edit]

එක (eka)

 1. one