គណិតសាស្ត្រ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Sanskrit गणित (gaṇita) + Sanskrit शास्त्र (śāstra).

Pronunciation[edit]

Orthographic គណិតសាស្ត្រ
gṇitsās̥t̥r
Phonemic គៈ-ណិ-តៈ-សាស / គួ-ន្ណិ-តៈ-សាស
g`-ṇi-t`-sās / gua-n̥ṇi-t`-sās
WT romanisation kĕəʼnetaʼsaah, kuənnetaʼsaah
(standard) IPA(key) /kĕəʔ.ne.taʔ.saːh/ ~ /kuən.ne.taʔ.saːh/

Noun[edit]

គណិតសាស្ត្រ (kĕəʼnetaʼsaah)

  1. mathematics

Synonyms[edit]