ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
t̥ʰṅaib̥rhs̥pti̊
Phonemic ថ្ងៃ ព្រ-ហ៊ាស់
t̥ʰṅai b̥r-h′ās´
WT romanisation thngay prɔhŏəh
(standard) IPA(key) /tʰŋaj prɔ.ˈhŏəh/

Noun[edit]

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (thngay prɔhŏəh)

  1. Thursday

See also[edit]