ថ្ងៃអង្គារ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ថ្ងៃ (thngay) +‎ អង្គារ (ʼɑngkiə)

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ថ្ងៃអង្គារ
t̥ʰṅaiʼṅ̥gār
WT romanisation thngay ʼɑngkiə
(standard) IPA(key) /tʰŋaj ʔɑŋ.ˈkiə/

Noun[edit]

ថ្ងៃអង្គារ (thngay ʼɑngkiə)

  1. Tuesday

See also[edit]