ថ្ងៃអាទិត្យ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic ថ្ងៃអាទិត្យ
t̥ʰṅaiʾādit̥y
Phonemic ថ្ងៃ អា-ទិត
t̥ʰṅai ʾā-dit
WT romanisation thngay ʾaatɨt
(standard) IPA(key) /tʰŋaj ʔaː.ˈtɨt/

Noun[edit]

ថ្ងៃអាទិត្យ (thngay ʾaatɨt)

  1. Sunday

See also[edit]