បារាំង

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

Ultimately from French France. Compare Thai ฝรั่ง(fà-ràng, non-Asian foreigner, usually Caucasian).

Noun[edit]

បារាំង (baaraŋ)

  1. France, French
    ភាសាបារាំង‎ ― pʰiesaa baaraŋ ― French (language)
    ប្រទេសបារាំង‎ ― prɑteeh baaraŋ ― France (country)
  2. French person
  3. European person