អនុញ្ញាត

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Pali anuññāta (allowed, authorised, granted, etc.); compare Sanskrit अनुज्ञात (anujñāta, allowed, authorised, granted, etc.), Thai อนุญาต (à-nú-yâat), Lao ອະນຸຍາດ (’a nu nyāt).

Pronunciation[edit]

Orthographic អនុញ្ញាត
ʾnuñ̥ñāt
Phonemic អៈ-នុ-ញ្ញ៉ាត
ʾ`-nu-ñ̥ñ″āt
WT romanisation ʾaʾnuññaat
(standard) IPA(key) /ʔaʔ.nuɲ.ɲaːt/

Verb[edit]

អនុញ្ញាត (ʾaʾnuññaat) (abstract noun ការអនុញ្ញាត)

  1. to permit, to allow, to authorise