Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: ս, Ս, and ս-

Armenian[edit]

Etymology[edit]

From Old Armenian (-s).

Suffix[edit]

(-s)

 1. a possessive suffix marking 1st person possession
  գիրքսgirkʿsmy book
  գնալսgnalsmy going
  ձեռքերովսjeṙkʿerovswith my hands
  1. co-occurs with postpositions in pseudo-possessive meaning identifying the location in the 1st person
   մոտսmotswith me/at me/near me
   վրասvrason me
 2. a personal suffix used to refer to the 1st person as an agent; found in idioms and certain constructions
  ես ինքսes inkʿsI myself
  Ես՝ Վահագն Ա. Պետրոսյանս, կազմեցի սույն օրինակը։
  Es, Vahagn A. Petrosyans, kazmecʿi suyn ōrinakə.
  I, Vahagn A. Petrosyan Esq., made up the following example.
  ես ինքսes inkʿsI myself
  Դուք՝ առաջավորներդ, պիտի օգնեք մեզ՝ ետ մնացողներիս։
  Dukʿ, aṙaǰavornerd, piti ōgnekʿ mez, et mnacʿołneris.
  You, the advanced ones, have to help us, the backward ones.
 3. a demonstrative suffix found in
  1. some temporal expressions indicating a point of time being very close to the moment of speech
   ամառսamaṙsthis summer
  2. some expressions indicating a location very close (or even familiar) to the speaker
   Բարբառումս կա 43 հնչյուն։Barbaṙums ka 43 hnčʿyun.There are 43 sounds in this dialect.

See also[edit]

References[edit]

 • Dum-Tragut, Jasmine (2009) Armenian: Modern Eastern Armenian (London Oriental and African Language Library; 14), Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pages 112–116

Old Armenian[edit]

Etymology 1[edit]

From *սո- (*so-).

Suffix[edit]

(-s)

 1. this, these (near the speaker)
  կինս զոր ետուրkins zor eturthis woman given me by you
  զոր ասեմսzor asemswhat I say
 2. (personal pronoun) I
  տէրս եւ վերդապետսtērs ew verdapetsI who am a lord and master
 3. sometimes used for ornament
  յորոց միջի ես բնակեալս եմyorocʿ miǰi es bnakeals emamong whom I live
  զոր ինչ եսս գործեմzor inčʿ ess gorcemthat which I do
  զոր սայս խօսիzor says xōsiwhat he says
  որպէս եւ եսս եմorpēs ew ess emas I am
  վասն իրացս այսոցիկvasn iracʿs aysocʿikfor these things
  զոր այժմս ասացիzor ayžms asacʿiwhat I have just now said
Usage notes[edit]

See the notes in (-d).

Descendants[edit]
 • Armenian: (-s)

References[edit]

 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “ս”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press
 • Fortson, Benjamin W. (2010) Indo-European Language and Culture: An Introduction, second edition, Oxford: Blackwell, page 390
 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “ս”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy

Etymology 2[edit]

From the Proto-Indo-European plural accusative case ending *-Vns, *-(C)n̥s. Compare dialectal Ancient Greek λύκονς (lúkons, wolves), Gothic 𐌳𐌰𐌲𐌰-𐌽𐍃 (daga-ns, days).

Suffix[edit]

(-s)

 1. plural accusative case marker
  շունսšunsaccusative plural of շուն (šun)
 2. forming adverbs
Derived terms[edit]


References[edit]
 • Fortson, Benjamin W. (2010) Indo-European Language and Culture: An Introduction, second edition, Oxford: Blackwell, page 388
 • Godel, Robert (1975) An introduction to the study of classical Armenian, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, page 102
 • Matasović, Ranko (2009) A Grammatical Sketch of Classical Armenian[1] (pdf), Zagreb, page 19

Etymology 3[edit]

Either from (-s, plural accusative case marker) (see Etymology 2) or inherited from Proto-Indo-European plural locative marker *-su by apocope; compare Sanskrit वृकेषु (vṛkeṣu).

Suffix[edit]

(-s)

 1. plural locative case marker
  շունսšunslocative plural of շուն (šun)
References[edit]
 • Godel, Robert (1975) An introduction to the study of classical Armenian, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, page 103
 • Matasović, Ranko (2009) A Grammatical Sketch of Classical Armenian[2] (pdf), Zagreb, page 19

Etymology 4[edit]

From Proto-Indo-European *-si, the second-person singular primary personal ending. The preservation in Armenian is probably due to the influence of ես (es, you are).

Suffix[edit]

(-s)

 1. second-person singular present-tense ending of verbs
  որսասorsasyou hunt
  գրեսgresyou write
  հայիսhayisyou look
  արգելուսargelusyou hinder
Derived terms[edit]
See also[edit]

References[edit]

 • Fortson, Benjamin W. (2010) Indo-European Language and Culture: An Introduction, second edition, Oxford: Blackwell, page 391