Appendix:Catalan phrasebook

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Here are basic words and common phrases in the language of Catalan:

Translation Phrase IPA Literal meaning
Catalan: català, valencià [kətəˈlɑ]; [vaɫensiˈɑ]
hello: hola [ˈɔlə]
good-bye: adéu [əˈðew] (go) to God
please: si us plau, sisplau [sisˈplɑw] if it pleases
thank you: gràcies; mercès [ˈɡrɑsjəs]; [mərˈsɛs]
sorry: perdó [pərˈðo] pardon
that one: aquest (m.); aquesta (f.) [əˈkɛt]; [əˈkɛstə]
how much?: quant val; quant és [ˈkwɑmˈbɑl]; [ˈkwɑnˈes] what value; how much is (it worth)
yes: [ˈsi]
no: no [ˈno]
I don’t understand: no ho entenc [ˈnowənˈteŋ]
Where's the bathroom?: on és el bany?; on és el lavabo? [ˈonˈezəlˈβɑɲ]; [ˈonˈezəlləˈβɑβu]
generic toast: salut! [səˈlut] health
Do you speak English?: que parleu anglès? (formal)

que parles anglès?(informal)
parles anglés? (valencian)

[kəpərˈlɛwənˈɡlɛs]; [kəˈpɑrləzənˈɡlɛs]
Do you speak Catalan?: que parleu català? (formal)

que parles català? (informal)
parles valencià? (valencian)

[kəpərˈlɛwkətəˈlɑ]; [kəˈpɑrləskətəˈlɑ]