kotouttaa

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

< koti (home)

Verb[edit]

kotouttaa

  1. to integrate; to integrate an immigrant or immigrants to the society
    Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. (Laki kotoutumisen edistämisestä, 1386/2010)
    The purpose of this Act is to support and promote integration and make it easier for immigrants to play an active role in the Finnish society. (Act on the Promotion of Immigrant Integration, 1386/2010)

Conjugation[edit]

Inflection of kotouttaa (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kotoutan en kotouta 1st sing. olen kotouttanut en ole kotouttanut
2nd sing. kotoutat et kotouta 2nd sing. olet kotouttanut et ole kotouttanut
3rd sing. kotouttaa ei kotouta 3rd sing. on kotouttanut ei ole kotouttanut
1st plur. kotoutamme emme kotouta 1st plur. olemme kotouttaneet emme ole kotouttaneet
2nd plur. kotoutatte ette kotouta 2nd plur. olette kotouttaneet ette ole kotouttaneet
3rd plur. kotouttavat eivät kotouta 3rd plur. ovat kotouttaneet eivät ole kotouttaneet
passive kotoutetaan ei kotouteta passive on kotoutettu ei ole kotoutettu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kotoutin en kotouttanut 1st sing. olin kotouttanut en ollut kotouttanut
2nd sing. kotoutit et kotouttanut 2nd sing. olit kotouttanut et ollut kotouttanut
3rd sing. kotoutti ei kotouttanut 3rd sing. oli kotouttanut ei ollut kotouttanut
1st plur. kotoutimme emme kotouttaneet 1st plur. olimme kotouttaneet emme olleet kotouttaneet
2nd plur. kotoutitte ette kotouttaneet 2nd plur. olitte kotouttaneet ette olleet kotouttaneet
3rd plur. kotouttivat eivät kotouttaneet 3rd plur. olivat kotouttaneet eivät olleet kotouttaneet
passive kotoutettiin ei kotoutettu passive oli kotoutettu ei ollut kotoutettu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kotouttaisin en kotouttaisi 1st sing. olisin kotouttanut en olisi kotouttanut
2nd sing. kotouttaisit et kotouttaisi 2nd sing. olisit kotouttanut et olisi kotouttanut
3rd sing. kotouttaisi ei kotouttaisi 3rd sing. olisi kotouttanut ei olisi kotouttanut
1st plur. kotouttaisimme emme kotouttaisi 1st plur. olisimme kotouttaneet emme olisi kotouttaneet
2nd plur. kotouttaisitte ette kotouttaisi 2nd plur. olisitte kotouttaneet ette olisi kotouttaneet
3rd plur. kotouttaisivat eivät kotouttaisi 3rd plur. olisivat kotouttaneet eivät olisi kotouttaneet
passive kotoutettaisiin ei kotoutettaisi passive olisi kotoutettu ei olisi kotoutettu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. kotouta älä kotouta 2nd sing. ole kotouttanut älä ole kotouttanut
3rd sing. kotouttakoon älköön kotouttako 3rd sing. olkoon kotouttanut älköön olko kotouttanut
1st plur. kotouttakaamme älkäämme kotouttako 1st plur. olkaamme kotouttaneet älkäämme olko kotouttaneet
2nd plur. kotouttakaa älkää kotouttako 2nd plur. olkaa kotouttaneet älkää olko kotouttaneet
3rd plur. kotouttakoot älkööt kotouttako 3rd plur. olkoot kotouttaneet älkööt olko kotouttaneet
passive kotoutettakoon älköön kotoutettako passive olkoon kotoutettu älköön olko kotoutettu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kotouttanen en kotouttane 1st sing. lienen kotouttanut en liene kotouttanut
2nd sing. kotouttanet et kotouttane 2nd sing. lienet kotouttanut et liene kotouttanut
3rd sing. kotouttanee ei kotouttane 3rd sing. lienee kotouttanut ei liene kotouttanut
1st plur. kotouttanemme emme kotouttane 1st plur. lienemme kotouttaneet emme liene kotouttaneet
2nd plur. kotouttanette ette kotouttane 2nd plur. lienette kotouttaneet ette liene kotouttaneet
3rd plur. kotouttanevat eivät kotouttane 3rd plur. lienevät kotouttaneet eivät liene kotouttaneet
passive kotoutettaneen ei kotoutettane passive lienee kotoutettu ei liene kotoutettu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st kotouttaa present kotouttava kotoutettava
long 1st2 kotouttaakseen past kotouttanut kotoutettu
2nd inessive1 kotouttaessa kotoutettaessa agent1, 3 kotouttama
instructive kotouttaen negative kotouttamaton
3rd inessive kotouttamassa 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative kotouttamasta
illative kotouttamaan
adessive kotouttamalla
abessive kotouttamatta
instructive kotouttaman kotoutettaman
4th nominative kotouttaminen
partitive kotouttamista
5th2 kotouttamaisillaan

Derived terms[edit]