ആത്മാവ്

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Sanskrit आत्मा (ātmā), inflected form of आत्मन् (ātman)

Noun[edit]

ആത്മാവ് (ātmāv)

  1. soul

Declension[edit]

Declension of ആത്മാവ്
Singular Plural
Nominative ആത്മാവു് (ātmāvŭŭ) ആത്മാക്കള് (ātmākkaḷŭ)
Vocative ആത്മാവേ (ātmāvē) ആത്മാക്കളേ (ātmākkaḷē)
Accusative ആത്മാവിനെ (ātmāvine) ആത്മാക്കളെ (ātmākkaḷe)
Dative ആത്മാവിനു് (ātmāvinŭŭ) ആത്മാക്കള്ക്കു് (ātmākkaḷkkŭŭ)
Genitive ആത്മാവിന്റെ (ātmāvinṟe) ആത്മാക്കളുടെ (ātmākkaḷuṭe)
Locative ആത്മാവില് (ātmāvilŭ) ആത്മാക്കളില് (ātmākkaḷilŭ)
Sociative ആത്മാവിനോടു് (ātmāvinōṭŭŭ) ആത്മാക്കളോടു് (ātmākkaḷōṭŭŭ)
Instrumental ആത്മാവിനാല് (ātmāvinālŭ) ആത്മാക്കളാല് (ātmākkaḷālŭ)