ദൈവം

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ദൈവം (daivaṃ)

  1. God

Declension[edit]

Declension of ദൈവം
Singular Plural
Nominative ദൈവം (daivaṃ) ദൈവങ്ങള് (daivaṅṅaḷŭ)
Vocative ദൈവമേ (daivamē) ദൈവങ്ങളേ (daivaṅṅaḷē)
Accusative ദൈവത്തിനെ (daivattine) ദൈവങ്ങളെ (daivaṅṅaḷe)
Dative ദൈവത്തിനു് (daivattinŭŭ) ദൈവങ്ങള്ക്കു് (daivaṅṅaḷkkŭŭ)
Genitive ദൈവത്തിന്റെ (daivattinṟe) ദൈവങ്ങളുടെ (daivaṅṅaḷuṭe)
Locative ദൈവത്തില് (daivattilŭ) ദൈവങ്ങളില് (daivaṅṅaḷilŭ)
Sociative ദൈവത്തിനോടു് (daivattinōṭŭŭ) ദൈവങ്ങളോടു് (daivaṅṅaḷōṭŭŭ)
Instrumental ദൈവത്തിനാല് (daivattinālŭ) ദൈവങ്ങളാല് (daivaṅṅaḷālŭ)

Synonyms[edit]