ദൈവം

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ദൈവം (daivaṃ)

  1. God

Declension[edit]

Declension of ദൈവം
Singular Plural
Nominative ദൈവം (daivaṃ) ദൈവങ്ങള് (daivaṅṅaḷ)
Vocative ദൈവമേ (daivamē) ദൈവങ്ങളേ (daivaṅṅaḷē)
Accusative ദൈവത്തിനെ (daivattine) ദൈവങ്ങളെ (daivaṅṅaḷe)
Dative ദൈവത്തിനു് (daivattinŭ) ദൈവങ്ങള്ക്കു് (daivaṅṅaḷkkŭ)
Genitive ദൈവത്തിന്റെ (daivattinṟe) ദൈവങ്ങളുടെ (daivaṅṅaḷuṭe)
Locative ദൈവത്തില് (daivattil) ദൈവങ്ങളില് (daivaṅṅaḷil)
Sociative ദൈവത്തിനോടു് (daivattinōṭŭ) ദൈവങ്ങളോടു് (daivaṅṅaḷōṭŭ)
Instrumental ദൈവത്തിനാല് (daivattināl) ദൈവങ്ങളാല് (daivaṅṅaḷāl)

Synonyms[edit]