ദൈവം

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ദൈവം ‎(daivaṁ)

  1. God

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative ദൈവം ‎(daivaṃ) ദൈവങ്ങള് ‎(daivaṅṅaḷ)
Vocative ദൈവമേ ‎(daivamē) ദൈവങ്ങളേ ‎(daivaṅṅaḷē)
Accusative ദൈവത്തിനെ ‎(daivattine) ദൈവങ്ങളെ ‎(daivaṅṅaḷe)
Dative ദൈവത്തിനു് ‎(daivattinŭ) ദൈവങ്ങള്ക്കു് ‎(daivaṅṅaḷkkŭ)
Genitive ദൈവത്തിന്റെ ‎(daivattinṟe) ദൈവങ്ങളുടെ ‎(daivaṅṅaḷuṭe)
Locative ദൈവത്തില് ‎(daivattil) ദൈവങ്ങളില് ‎(daivaṅṅaḷil)
Sociative ദൈവത്തിനോടു് ‎(daivattinōṭŭ) ദൈവങ്ങളോടു് ‎(daivaṅṅaḷōṭŭ)
Instrumental ദൈവത്തിനാല് ‎(daivattināl) ദൈവങ്ങളാല് ‎(daivaṅṅaḷāl)


Synonyms[edit]