നാരങ്ങ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

നാരങ്ങ (nāraṅṅa)

  1. orange
  2. lemon

Declension[edit]

Declension of നാരങ്ങ
Singular Plural
Nominative നാരങ്ങ (nāraṅṅa) നാരങ്ങകള് (nāraṅṅakaḷ)
Vocative നാരങ്ങേ (nāraṅṅē) നാരങ്ങകളേ (nāraṅṅakaḷē)
Accusative നാരങ്ങയെ (nāraṅṅaye) നാരങ്ങകളെ (nāraṅṅakaḷe)
Dative നാരങ്ങയ്ക്കു് (nāraṅṅaykkŭ) നാരങ്ങകള്ക്കു് (nāraṅṅakaḷkkŭ)
Genitive നാരങ്ങയുടെ (nāraṅṅayuṭe) നാരങ്ങകളുടെ (nāraṅṅakaḷuṭe)
Locative നാരങ്ങയില് (nāraṅṅayil) നാരങ്ങകളില് (nāraṅṅakaḷil)
Sociative നാരങ്ങയോടു് (nāraṅṅayōṭŭ) നാരങ്ങകളോടു് (nāraṅṅakaḷōṭŭ)
Instrumental നാരങ്ങയാല് (nāraṅṅayāl) നാരങ്ങകളാല് (nāraṅṅakaḷāl)

Synonyms[edit]