നാരങ്ങ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

നാരങ്ങ ‎(nāraṅṅa)

  1. orange
  2. lemon

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative നാരങ്ങ ‎(nāraṅṅa) നാരങ്ങകള് ‎(nāraṅṅakaḷ)
Vocative നാരങ്ങേ ‎(nāraṅṅē) നാരങ്ങകളേ ‎(nāraṅṅakaḷē)
Accusative നാരങ്ങയെ ‎(nāraṅṅaye) നാരങ്ങകളെ ‎(nāraṅṅakaḷe)
Dative നാരങ്ങയ്ക്കു് ‎(nāraṅṅaykkŭ) നാരങ്ങകള്ക്കു് ‎(nāraṅṅakaḷkkŭ)
Genitive നാരങ്ങയുടെ ‎(nāraṅṅayuṭe) നാരങ്ങകളുടെ ‎(nāraṅṅakaḷuṭe)
Locative നാരങ്ങയില് ‎(nāraṅṅayil) നാരങ്ങകളില് ‎(nāraṅṅakaḷil)
Sociative നാരങ്ങയോടു് ‎(nāraṅṅayōṭŭ) നാരങ്ങകളോടു് ‎(nāraṅṅakaḷōṭŭ)
Instrumental നാരങ്ങയാല് ‎(nāraṅṅayāl) നാരങ്ങകളാല് ‎(nāraṅṅakaḷāl)


Synonyms[edit]