നാരങ്ങ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

നാരങ്ങ (nāraṅṅa)

  1. orange
  2. lemon

Declension[edit]

Declension of നാരങ്ങ
Singular Plural
Nominative നാരങ്ങ (nāraṅṅa) നാരങ്ങകള് (nāraṅṅakaḷŭ)
Vocative നാരങ്ങേ (nāraṅṅē) നാരങ്ങകളേ (nāraṅṅakaḷē)
Accusative നാരങ്ങയെ (nāraṅṅaye) നാരങ്ങകളെ (nāraṅṅakaḷe)
Dative നാരങ്ങയ്ക്കു് (nāraṅṅaykkŭŭ) നാരങ്ങകള്ക്കു് (nāraṅṅakaḷkkŭŭ)
Genitive നാരങ്ങയുടെ (nāraṅṅayuṭe) നാരങ്ങകളുടെ (nāraṅṅakaḷuṭe)
Locative നാരങ്ങയില് (nāraṅṅayilŭ) നാരങ്ങകളില് (nāraṅṅakaḷilŭ)
Sociative നാരങ്ങയോടു് (nāraṅṅayōṭŭŭ) നാരങ്ങകളോടു് (nāraṅṅakaḷōṭŭŭ)
Instrumental നാരങ്ങയാല് (nāraṅṅayālŭ) നാരങ്ങകളാല് (nāraṅṅakaḷālŭ)

Synonyms[edit]