മുഴുവൻ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Malayalam numbers (edit)
1 2  → [a], [b], [c]
    Cardinal: ഒന്ന് (onnŭ)
    Ordinal: ഒന്നാം (onnāṃ), ആദ്യ (ādya), പ്രഥമ (prathama)
    Adjectival: ഒരു (oru)
    Multiplier: ഒറ്റ (oṟṟa)
    Fractional: മുഴുവൻ (muḻuvaṉ), മൊത്തം (mottaṃ)

Determiner[edit]

മുഴുവൻ (muḻuvaṉ)

  1. all
    Synonyms: സർവ്വ (saṟvva), സകല (sakala), എല്ലാം (ellāṃ)
  2. whole