ចិន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ចៀន and ចាន

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ចិន
cin
WT romanisation cən
(standard) IPA(key) /cən/

Proper noun[edit]

ចិន (cən)

  1. China, Chinese
    ភាសាចិន  ―  phiəsaa cən  ―  Chinese (language)
    ប្រទេសចិន  ―  prɑteih cən  ―  China (country)
  2. Chinese person