Wiktionary:Frequency lists/Telugu/3001-4000

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
 1. బాటు (315)
 2. అంటారు (315)
 3. వన్ (315)
 4. పరిష్కారం (315)
 5. హిందువులు (315)
 6. మానవులు (315)
 7. అల్ (315)
 8. శిక్షణా (314)
 9. కనుగొన్న (314)
 10. సూచించిన (314)
 11. మందిరం (314)
 12. భాగమైన (314)
 13. ప్రేక్షకుల (314)
 14. హీరో (314)
 15. ఉన్నారు (314)
 16. దానం (314)
 17. రాజ్యాంగ (314)
 18. రోడ్డుగ్రామానికి (314)
 19. సంస్కృతిలో (313)
 20. పత్రికలు (313)
 21. డేటా (313)
 22. ఉంచిన (313)
 23. ప్రసిద్ధిచెందిన (313)
 24. మందిని (313)
 25. రామ్ (313)
 26. పేట (313)
 27. మీటర్లు (312)
 28. లేకపోతే (312)
 29. సేకరించి (312)
 30. ఆరంభంలో (312)
 31. ఈమెకు (312)
 32. హెన్రీ (312)
 33. హెల్త్ (312)
 34. జాగ్రత్త (312)
 35. ప్రవేశించిన (312)
 36. బృందంగ్రామంలో (312)
 37. పిదప (311)
 38. వైష్ణవ (311)
 39. శాఖలో (311)
 40. విగ్రహాలు (311)
 41. మాన్ (311)
 42. వంశ (311)
 43. భాగస్వామ్యం (311)
 44. బిలియన్ (311)
 45. ద్వారం (311)
 46. అనేకం (311)
 47. సామాన్యంగా (311)
 48. అన్నదానం (311)
 49. పాఠశాలకు (311)
 50. ఇంగ్లాండ్ (311)
 51. పెంచే (311)
 52. సత్యం (310)
 53. పిండి (310)
 54. స్వర్ణ (310)
 55. పోర్ట్ (310)
 56. ప్రభావాలు (310)
 57. ఆమ్లం (310)
 58. మహారాష్ట్ర (310)
 59. నాగార్జున (309)
 60. ఒక్కటే (309)
 61. వంట (309)
 62. చూపే (309)
 63. నిర్వహణలో (309)
 64. వ్యవస్థకు (309)
 65. ఉద్దేశం (309)
 66. రష్యా (309)
 67. ఉర్దూ (309)
 68. నటన (309)
 69. చేసినట్లు (308)
 70. ప్రదర్శించిన (308)
 71. సముద్రంలో (308)
 72. తొలగించి (308)
 73. పద్ధతుల (307)
 74. కీ (307)
 75. భూమిలో (307)
 76. చిహ్నంగా (307)
 77. మేజర్ (307)
 78. స్పెషల్ (307)
 79. ఆర్ధిక (306)
 80. పాడిన (306)
 81. నాలుగో (306)
 82. ఉనికిని (306)
 83. ప్రతిపాదన (306)
 84. ద్రవ (306)
 85. కాలపు (305)
 86. కనీస (305)
 87. మొదటిది (305)
 88. స్థలాన్ని (305)
 89. భవిష్యత్తులో (305)
 90. జర్నల్ (305)
 91. సామర్ధ్యం (305)
 92. స్థలంలో (305)
 93. చీకటి (305)
 94. నాట్య (305)
 95. గన్నవరం (305)
 96. తయారీకి (305)
 97. సన్ (305)
 98. స్థానానికి (305)
 99. అభ్యర్థిగా (305)
 100. వందలాది (304)
 101. మైన (304)
 102. క్రీస్తు (304)
 103. రవి (304)
 104. నియమాలు (304)
 105. మరింతగా (304)
 106. శ్రీనివాస్ (304)
 107. పరుగులు (304)
 108. పేరుగల (304)
 109. అంతర్జాతీయంగా (304)
 110. నిజామాబాదు (304)
 111. వసంత (304)
 112. డిజైన్ (304)
 113. ఆహారాన్ని (304)
 114. తీరం (303)
 115. కూర్చుని (303)
 116. గాలిలో (303)
 117. పిల్ల (303)
 118. భాషల (303)
 119. సిద్ధాంత (303)
 120. ప్రాంతపు (303)
 121. మరణానికి (303)
 122. వహించి (303)
 123. ఆనంద (303)
 124. ఆకర్షణ (303)
 125. ఆకు (303)
 126. ప్రధానమంత్రి (303)
 127. సొంతం (303)
 128. వైట్ (303)
 129. పోషించిన (303)
 130. జోసెఫ్ (303)
 131. సాగర్ (302)
 132. యు (302)
 133. గుణం (302)
 134. దొంగ (302)
 135. శుక్రవారం (302)
 136. మండలాలతో (302)
 137. పట్టుకుని (302)
 138. మందులు (301)
 139. మరే (301)
 140. వైద్యం (301)
 141. రాక్ (301)
 142. చర్చ (300)
 143. పిమ్మట (300)
 144. శాసనసభ్యుల (300)
 145. ప్రభుత్వాలు (300)
 146. ఇబ్రహీంపట్నం (300)
 147. పరీక్షలో (300)
 148. చర్యల (299)
 149. వాయువు (299)
 150. చెయ్యడం (299)
 151. సోదరులు (299)
 152. ప్రదేశానికి (299)
 153. సంగతి (299)
 154. కోల్పోయిన (299)
 155. పరమైన (299)
 156. పరిశ్రమల (299)
 157. ప్రవాహం (299)
 158. నగదు (299)
 159. యార్క్ (299)
 160. సాగులో (298)
 161. గ్రీన్ (298)
 162. శాశ్వతంగా (298)
 163. ఉష్ణ (298)
 164. శీర్షిక (298)
 165. విధి (298)
 166. పద (298)
 167. క్రీడలు (298)
 168. ఉంటాయని (298)
 169. ప్రభుత్వంలో (298)
 170. మిగిలి (298)
 171. చేతుల (298)
 172. లైంగిక (298)
 173. ప్రధాని (297)
 174. ముద్ర (297)
 175. వి (297)
 176. కష్టం (297)
 177. సంబంధాలను (297)
 178. ముంబై (297)
 179. వివరాలను (297)
 180. నిర్వహించడం (297)
 181. సాగే (297)
 182. ఇస్లాం (297)
 183. సైనికులు (297)
 184. మహారాజా (297)
 185. ఫ్రమ్ (297)
 186. వేరుగా (296)
 187. పసిఫిక్ (296)
 188. మొట్టమొదట (296)
 189. చర్మం (296)
 190. భావాలు (296)
 191. చేయి (296)
 192. థియేటర్ (296)
 193. ఇంతకు (296)
 194. పనిచేస్తూ (296)
 195. గ్రంథాలయంగ్రామంలో (296)
 196. ఎవరికి (295)
 197. పోయే (295)
 198. సరస్వతీ (295)
 199. జనం (295)
 200. గోల్డెన్ (295)
 201. చేసినా (295)
 202. నివృత్తి (295)
 203. వెళ్లే (295)
 204. కలయిక (295)
 205. వర్క్ (295)
 206. పదవికి (295)
 207. అధ్యయనాలు (295)
 208. స్పష్టం (295)
 209. సరిహద్దులు (294)
 210. ప్రభుత్వాన్ని (294)
 211. ప్రాణం (294)
 212. బెస్ట్ (294)
 213. పేజీలు (294)
 214. విధులు (294)
 215. ప్రదర్శనలో (294)
 216. గుర్తింపును (294)
 217. సామూహిక (294)
 218. సాగవుతున్న (294)
 219. గదిలో (293)
 220. సదుపాయాలు (293)
 221. దేవ (293)
 222. మాస (293)
 223. అవసరాలు (293)
 224. గాయకుడు (293)
 225. గుజరాత్ (293)
 226. ఆడ (293)
 227. కేంద్రాన్ని (293)
 228. పార్లమెంట్ (293)
 229. రచనలలో (292)
 230. అంతిమ (292)
 231. సాక్షి (292)
 232. స్వతంత్రంగా (292)
 233. సోదరి (292)
 234. చట్టాలు (292)
 235. కేసు (292)
 236. ఖగోళ (291)
 237. ఒకానొక (291)
 238. రికార్డ్ (291)
 239. ఆధార (290)
 240. ముక్కలు (290)
 241. శాసనం (290)
 242. గ్రహించి (290)
 243. మునుపు (290)
 244. అర్ధ (290)
 245. రామస్వామి (290)
 246. చేయవలసిన (290)
 247. తెలియ (290)
 248. కలిసిన (290)
 249. విలువను (290)
 250. పరికరం (289)
 251. పదార్థాల (289)
 252. గారికి (289)
 253. మాకు (289)
 254. కే (289)
 255. భవనాలు (289)
 256. ఏకగ్రీవంగా (289)
 257. డ్రైనేజీగ్రామంలో (289)
 258. భాగాల (288)
 259. సమయాలలో (288)
 260. వీటితో (288)
 261. ధార్మిక (288)
 262. పూల (288)
 263. పదాలను (288)
 264. పవిత్రమైన (288)
 265. భావం (288)
 266. నివారణ (288)
 267. వేయని (288)
 268. స్టాక్ (288)
 269. సంభవించే (288)
 270. ఎడ్యుకేషన్ (288)
 271. లేకుండానే (288)
 272. కంపెనీలు (287)
 273. అతనితో (287)
 274. లోపం (287)
 275. ప్రక్కనే (287)
 276. ఫ్రెంచి (287)
 277. గొప్పగా (287)
 278. మరోవైపు (287)
 279. ముదురు (287)
 280. కేరళ (287)
 281. నేత (287)
 282. అందించడం (287)
 283. రాయి (286)
 284. ప్రభుత్వము (286)
 285. చూస్తూ (286)
 286. సిరీస్ (286)
 287. సినిమాను (286)
 288. భక్త (286)
 289. మార్పులను (286)
 290. వార్తలు (286)
 291. వచ్చిందని (286)
 292. పొరుగు (286)
 293. మాదిరిగానే (286)
 294. చూపించే (286)
 295. దారిమార్పు (286)
 296. ఛైర్మన్ (286)
 297. రాబోయే (286)
 298. రూం (286)
 299. విషయాలలో (285)
 300. సాహిత్యాన్ని (285)
 301. చిన (285)
 302. పాటలను (285)
 303. సుదూర (285)
 304. కంటి (285)
 305. రాధాకృష్ణ (285)
 306. సామ్రాజ్యంలో (285)
 307. అంశంపై (285)
 308. అంశాలపై (285)
 309. సంతగ్రామానికి (285)
 310. ఐన (284)
 311. వైపులా (284)
 312. నదికి (284)
 313. ఉత్పత్తుల (284)
 314. వయసులోనే (284)
 315. వాడటం (284)
 316. నిమిషాల (284)
 317. మంత్రిత్వ (284)
 318. దత్తత (284)
 319. చట్ట (284)
 320. ప్రతిభను (284)
 321. విజయాలు (284)
 322. హిట్ (284)
 323. ఫిల్మ్స్ (284)
 324. తప్పుగా (284)
 325. మొత్తంతో (284)
 326. కేంద్రంగ్రామానికి (284)
 327. డివిజన్ (283)
 328. ఉండాలి (283)
 329. దేవస్థానం (283)
 330. పరిమాణాన్ని (283)
 331. మాట్లాడుతూ (283)
 332. కార్మిక (283)
 333. పతనం (283)
 334. జ్యోతి (283)
 335. అదిలాబాదు (283)
 336. శాసనసభ్యులు (283)
 337. మూసిన (283)
 338. అవుట్ (283)
 339. భూమికి (282)
 340. మొదలగునవి (282)
 341. సూచన (282)
 342. వెయ్యి (282)
 343. ఉద్దేశించిన (282)
 344. దెబ్బ (282)
 345. విస్తరించిన (282)
 346. బహిరంగంగా (282)
 347. ప్రదర్శించే (281)
 348. యూనిట్ (281)
 349. లాభం (281)
 350. ప్రదర్శనకు (281)
 351. ముఖం (281)
 352. ఉపగ్రహ (281)
 353. ఒకరైన (281)
 354. సంగీతంలో (281)
 355. విదేశాలలో (281)
 356. వంతెన (281)
 357. ఫ్రీ (281)
 358. చెక్క (280)
 359. ప్రవహించే (280)
 360. సైన్సు (280)
 361. మామిడి (280)
 362. ధ్వని (280)
 363. పదము (280)
 364. రచనలో (280)
 365. గురైన (280)
 366. విశిష్టమైన (280)
 367. స్నేహితుడు (280)
 368. పదార్థాలను (280)
 369. వాటా (280)
 370. మానవుల (280)
 371. గ్రాండ్ (280)
 372. పెట్టుకుని (280)
 373. చిహ్నం (280)
 374. ప్రేమలో (280)
 375. జరుగుతూ (279)
 376. చెప్పాలంటే (279)
 377. పర్యవేక్షణలో (279)
 378. సమస్యలకు (279)
 379. సంపుటి (279)
 380. రంగానికి (279)
 381. లైట్ (279)
 382. ప్రవేశపెట్టిన (279)
 383. తీర్పు (279)
 384. వచ్చు (278)
 385. లోయ (278)
 386. విభాగాలుగా (278)
 387. నవలలు (278)
 388. కలం (278)
 389. వాసన (278)
 390. కార్యకలాపాలను (278)
 391. హక్కులను (278)
 392. చేయగా (278)
 393. కష్టాలు (278)
 394. కొవ్వు (278)
 395. పనిలో (278)
 396. దినోత్సవం (278)
 397. కృష్ణమూర్తి (278)
 398. నటనకు (278)
 399. కాలిఫోర్నియా (277)
 400. నదుల (277)
 401. అవసరాల (277)
 402. చూచి (277)
 403. జయంతి (277)
 404. కొట్టి (277)
 405. నాటకాలలో (277)
 406. ఆలోచనలు (277)
 407. పెంచి (277)
 408. ఉన్నదని (277)
 409. భూమిపై (277)
 410. పాయింట్ (277)
 411. అభిప్రాయాన్ని (277)
 412. సిద్ధాంతాన్ని (277)
 413. ట్రాక్టరు (277)
 414. ప్రదేశాల్లో (276)
 415. తగ్గించడానికి (276)
 416. హరి (276)
 417. సమాంతరంగా (276)
 418. సులువుగా (276)
 419. వస్తు (276)
 420. బాలికల (276)
 421. కదా (276)
 422. పోవడం (276)
 423. ఆసక్తిని (276)
 424. పంచాయితీ (275)
 425. యాంత్రిక (275)
 426. సూత్రం (275)
 427. ఇన్ఫర్మేషన్ (275)
 428. కవిత (275)
 429. తనతో (275)
 430. రచనలను (275)
 431. పంతులు (275)
 432. గురువారం (275)
 433. అందించడానికి (275)
 434. క్షేత్ర (275)
 435. గ్రామోత్సవం (275)
 436. తదితరులు (275)
 437. బెంగాలీ (275)
 438. ఆకృతి (275)
 439. సంస్థలను (275)
 440. సమయాల్లో (275)
 441. రూంగ్రామంలో (275)
 442. పట్టణము (274)
 443. సరే (274)
 444. పాలెం (274)
 445. ఆంజనేయ (274)
 446. మిషన్ (274)
 447. వంశానికి (274)
 448. వైద్యశాల (274)
 449. కమ్యూనిటీ (274)
 450. రాజకీయాలు (273)
 451. ఎల్ (273)
 452. చూడడానికి (273)
 453. అంతటి (273)
 454. హోటల్ (273)
 455. విస్తీర్ణంలో (273)
 456. అధికారుల (273)
 457. నాటకంలో (273)
 458. ఇతడి (273)
 459. బంధం (273)
 460. భావించే (272)
 461. ప్రక్క (272)
 462. ఉపరితలం (272)
 463. అరబ్ (272)
 464. వాని (272)
 465. ఉన్నట్టు (272)
 466. ఆకారం (272)
 467. పేరుకు (272)
 468. ఖర్చుతో (272)
 469. మహాత్మా (272)
 470. ఓటమి (272)
 471. వాదన (272)
 472. సాయిబాబా (272)
 473. క్రిస్టియన్ (272)
 474. వలే (271)
 475. సత్య (271)
 476. అఖిల (271)
 477. జీవితానికి (271)
 478. ఆరుగురు (271)
 479. చేయగల (271)
 480. ఆసుపత్రిలో (271)
 481. నొప్పి (271)
 482. దైవ (271)
 483. పత్రాలు (271)
 484. ఆఫ్రికన్ (271)
 485. ఉంగుటూరు (271)
 486. పోస్టాఫీసుగ్రామంలో (271)
 487. పద్యం (270)
 488. సమక్షంలో (270)
 489. పక్షి (270)
 490. భావించిన (270)
 491. బయలు (270)
 492. గుర్తించడం (270)
 493. ఉత్సవాలలో (270)
 494. సీతారామ (270)
 495. పరిణామం (270)
 496. అంశాన్ని (270)
 497. అభివృద్ధిని (270)
 498. దాడులు (270)
 499. డిమాండ్ (270)
 500. మానవుడు (269)
 501. సగటున (269)
 502. పండిత (269)
 503. ఆధారపడిన (269)
 504. పశువుల (269)
 505. మనసులో (269)
 506. పరిస్థితిలో (269)
 507. సూర్యుడు (269)
 508. ఉత్పత్తిని (269)
 509. భూగర్భ (269)
 510. సుల్తాన్ (269)
 511. మూవీ (269)
 512. చుండూరు (269)
 513. స్టేషన్లుగ్రామానికి (269)
 514. శరీరానికి (268)
 515. తండ్రికి (268)
 516. దిగి (268)
 517. స్వచ్ఛమైన (268)
 518. లాంటివి (268)
 519. ఉత్పత్తులను (268)
 520. స్థానాలలో (268)
 521. కళలు (268)
 522. పరాజయం (268)
 523. హామీ (268)
 524. ఉద్యోగులు (268)
 525. స్పేస్ (268)
 526. పెనమలూరు (268)
 527. ఏదీ (267)
 528. చెప్పడానికి (267)
 529. నిబంధనలు (267)
 530. తీరు (267)
 531. చిత్రమాలిక (267)
 532. ఇందు (267)
 533. ప్లే (267)
 534. సోషల్ (267)
 535. మంత్రిత్వశాఖ (267)
 536. హీరోగా (267)
 537. పరిధితో (267)
 538. ఇటాలియన్ (266)
 539. తపాలా (266)
 540. కవితలు (266)
 541. ఉనికిలో (266)
 542. ప్రముఖమైన (266)
 543. పక్షులు (266)
 544. వైస్ (266)
 545. పంపిన (265)
 546. చేపల (265)
 547. ప్రయోజనాలు (265)
 548. ఏమాత్రం (265)
 549. ఉన్నవారు (265)
 550. వరుసలో (265)
 551. పూర్వము (265)
 552. గొంతు (265)
 553. యేట (265)
 554. కళ్యాణ (265)
 555. జ్ఞాన (265)
 556. ఎక్కువమంది (265)
 557. అంశంగా (265)
 558. సైన్యాన్ని (265)
 559. వసతులు (265)
 560. వేగవంతమైన (265)
 561. చౌదరి (265)
 562. జిల్లాకేంద్రంగా (265)
 563. తప్పుడు (265)
 564. వేయడం (265)
 565. నలుపు (264)
 566. తల్లికి (264)
 567. నగరాల (264)
 568. చేపలు (264)
 569. పోలిన (264)
 570. ప్రతిరోజూ (264)
 571. అక్షర (264)
 572. పరిపాలించిన (264)
 573. కఠినమైన (264)
 574. ఆనందం (264)
 575. వేయి (264)
 576. పాలకులు (264)
 577. కేంద్రమైన (264)
 578. శ్రీనివాసరావు (264)
 579. అధికసంఖ్యలో (264)
 580. వ్యయం (264)
 581. సరసన (264)
 582. ఫీల్డ్ (264)
 583. భాగానికి (263)
 584. మారు (263)
 585. గోడ (263)
 586. ఇందులోని (263)
 587. విశ్వనాథ (263)
 588. తెనాలి (263)
 589. ప్రేక్షకులు (263)
 590. అమ్మవారిని (263)
 591. ఉండేందుకు (263)
 592. రాష్ట్రాల్లో (263)
 593. టైటిల్ (263)
 594. చివరగా (263)
 595. ఎడ్వర్డ్ (263)
 596. పాల్గొనే (263)
 597. తదనంతరం (263)
 598. అగ్రహారం (263)
 599. వారానికి (262)
 600. వ్యాస (262)
 601. పూర్వీకులు (262)
 602. కొండల (262)
 603. చేరుకున్న (262)
 604. డబ్బింగ్ (262)
 605. నెలకొని (262)
 606. రాజీవ్ (262)
 607. జట్టుకు (262)
 608. నెట్వర్క్ (262)
 609. సమూహాలు (262)
 610. సముద్రపు (261)
 611. పెరగడం (261)
 612. విషయ (261)
 613. కలిపే (261)
 614. యుగంలో (261)
 615. శైలిని (261)
 616. కాలి (261)
 617. శ్వాస (261)
 618. నైట్ (261)
 619. అరెస్టు (261)
 620. దృశ్యం (261)
 621. అర్థ (261)
 622. పొందడం (261)
 623. రాష్ట్రస్థాయి (261)
 624. గెలిచిన (260)
 625. తెర (260)
 626. సేపు (260)
 627. రచించి (260)
 628. పురాణం (260)
 629. తెలియక (260)
 630. రాగం (260)
 631. సదుపాయం (260)
 632. నిలిచిన (260)
 633. సంఘాలు (260)
 634. చదవడానికి (260)
 635. ఆయుర్వేద (260)
 636. ఉత్పత్తిలో (260)
 637. కొరత (260)
 638. సార్వత్రిక (259)
 639. తెలుగులోకి (259)
 640. తాత్కాలికంగా (259)
 641. చేయ (259)
 642. నల్లని (259)
 643. పరిజ్ఞానం (259)
 644. గంట (259)
 645. వచ్చినా (259)
 646. సైన్యంలో (259)
 647. పండ్లు (259)
 648. విచ్చేసిన (259)
 649. దూర (259)
 650. వ్యవస్థాపక (259)
 651. విగ్రహాలను (259)
 652. గవర్నమెంట్ (259)
 653. సంవత్సరాల్లో (259)
 654. అమలులో (259)
 655. తెలుసుకుని (259)
 656. దీర్ఘకాల (259)
 657. సమీపసినిమా (259)
 658. కేంద్రాలుగ్రామంలో (259)
 659. ఇనుప (258)
 660. మనము (258)
 661. పెద్దల (258)
 662. పట్టుకొని (258)
 663. కోపం (258)
 664. జోక్యం (258)
 665. పరిశోధనలో (258)
 666. ఒకటే (258)
 667. ఇవ్వబడిన (258)
 668. మహమ్మద్ (258)
 669. సెల్ (258)
 670. ప్రేమను (258)
 671. ఇస్లామిక్ (258)
 672. మురుగునీటి (258)
 673. సోవియట్ (258)
 674. అధికారిగా (258)
 675. బలహీన (258)
 676. రంగాల్లో (257)
 677. వెనక (257)
 678. అహ్మద్ (257)
 679. ముఖ్యముగా (257)
 680. విషయమై (257)
 681. చూడు (257)
 682. రీత్యా (257)
 683. కరువు (257)
 684. కొబ్బరి (257)
 685. నటించి (257)
 686. సయ్యద్ (257)
 687. లీ (257)
 688. కార్బన్ (257)
 689. భిన్నమైన (257)
 690. మారే (257)
 691. న్యాయం (256)
 692. మాదిరి (256)
 693. ధర్మం (256)
 694. తనని (256)
 695. సమాజానికి (256)
 696. సంతృప్తి (256)
 697. చెల్లెలు (256)
 698. ప్రాముఖ్యతను (256)
 699. లూయిస్ (256)
 700. మొట్ట (256)
 701. పెంచడానికి (256)
 702. ఉద్యోగాలు (256)
 703. విజయానికి (256)
 704. ప్రమాదకరమైన (256)
 705. పురావస్తు (256)
 706. శాఖలు (256)
 707. నారాయణ్ (256)
 708. సంవత్సరముల (256)
 709. సభ్యత్వం (256)
 710. తనదైన (256)
 711. మండలంతో (256)
 712. ఆమోదం (255)
 713. వర్ణ (255)
 714. షేక్ (255)
 715. నివసించిన (255)
 716. చేయుట (255)
 717. దేవతా (255)
 718. వివరించే (255)
 719. రూపాలు (255)
 720. కె (255)
 721. ప్రాంతములో (255)
 722. ఉత్తమమైన (255)
 723. డాలర్ల (255)
 724. పరిరక్షణ (255)
 725. కోటను (255)
 726. చాలాకాలం (255)
 727. గానే (255)
 728. డాక్టరేట్ (255)
 729. ఒప్పందాన్ని (255)
 730. వాషింగ్టన్ (255)
 731. విశ్వవిద్యాలయాలు (254)
 732. అందుకని (254)
 733. పి (254)
 734. పండు (254)
 735. వేర్ (254)
 736. కారణమని (254)
 737. మొత్తము (254)
 738. బట్టలు (254)
 739. శ్రీకృష్ణ (254)
 740. దేవాలయంలో (254)
 741. సంఘంలో (254)
 742. సీ (254)
 743. ఓవర్ (254)
 744. సరస్సు (254)
 745. దాస్ (254)
 746. అదేవిధంగా (254)
 747. ప్రతినిధి (253)
 748. శకం (253)
 749. కంటికి (253)
 750. రూపు (253)
 751. యుగం (253)
 752. టైం (253)
 753. దర్శకుడిగా (253)
 754. ఉపాధ్యాయ (253)
 755. శ్రీరామ (253)
 756. కారణమైన (253)
 757. సాంప్రదాయిక (253)
 758. టి (253)
 759. తాలూకాలు (253)
 760. కొండలు (252)
 761. నిజ (252)
 762. మరోసారి (252)
 763. వదలి (252)
 764. నిద్ర (252)
 765. వైవిధ్యమైన (252)
 766. ముహమ్మద్ (252)
 767. స్కూలు (252)
 768. లైబ్రరీలో (252)
 769. రిజర్వ్ (252)
 770. వ్యవసాయావసరాల (252)
 771. దక్షిణం (251)
 772. అన్నా (251)
 773. నిర్వచనం (251)
 774. పరిశోధనల (251)
 775. క్రాస్ (251)
 776. చదివే (251)
 777. కాలక్రమంలో (251)
 778. అభ్యుదయ (251)
 779. గీతాలు (251)
 780. గోధుమ (251)
 781. లోపున (251)
 782. సున్నితమైన (251)
 783. నటులు (251)
 784. షో (251)
 785. అసిస్టెంట్ (251)
 786. పెనుగంచిప్రోలు (251)
 787. అధ్యయన (251)
 788. కంచికచర్ల (251)
 789. శనగపాడు (251)
 790. లెక్క (250)
 791. మీదకు (250)
 792. పరికరాల (250)
 793. చక్రం (250)
 794. సంస్కృతంలో (250)
 795. కథలను (250)
 796. సరళ (250)
 797. పుణ్య (250)
 798. రాజమండ్రి (250)
 799. అధిపతి (250)
 800. గోల్డ్ (250)
 801. లఘు (250)
 802. సామ్రాజ్యాన్ని (250)
 803. అమెరికాకు (250)
 804. విధానాల (250)
 805. సంభాషణలు (249)
 806. రెండింటి (249)
 807. భాషకు (249)
 808. పత్రికను (249)
 809. మెరుగు (249)
 810. మార్పుల (249)
 811. గ్రహీత (249)
 812. ఫోటో (249)
 813. ధరలు (249)
 814. పదార్ధాలు (249)
 815. అనుబంధంగా (249)
 816. మార్గాలను (249)
 817. యువకులు (249)
 818. జనవరిలో (249)
 819. పౌరులు (249)
 820. మృతి (249)
 821. శాస్త్రము (248)
 822. నియమం (248)
 823. కోరిన (248)
 824. చైనీస్ (248)
 825. చంపి (248)
 826. పరికరాలను (248)
 827. ప్రముఖుల (248)
 828. తరచు (248)
 829. రాష్ట్రాలకు (248)
 830. స్నేహం (248)
 831. సమర్థవంతంగా (248)
 832. సొసైటీగ్రామానికి (248)
 833. ఆఫీసుగ్రామంలో (248)
 834. రష్యన్ (247)
 835. బూడిద (247)
 836. చలికాలం (247)
 837. కలిసే (247)
 838. లింగ (247)
 839. అభివృద్ధిలో (247)
 840. పదిహేను (247)
 841. వాటిపై (247)
 842. ఏర్పాటుకు (247)
 843. బంగారం (247)
 844. బండి (247)
 845. పూర్తయిన (247)
 846. సంబంధాల (247)
 847. కొరియర్గ్రామంలో (247)
 848. వాహనాలు (246)
 849. సెకండరీ (246)
 850. ప్రభావంతో (246)
 851. సహజమైన (246)
 852. కొని (246)
 853. సంయుక్తంగా (246)
 854. ఇద్దరి (246)
 855. పత్రికకు (246)
 856. మోసం (246)
 857. జరిపి (246)
 858. హెడ్ (246)
 859. గోపాల్ (246)
 860. బ్రాండ్ (246)
 861. షిప్ (246)
 862. నటుడిగా (246)
 863. గ్రామంప్రధాన (246)
 864. శంకుస్థాపన (245)
 865. ఎత్తి (245)
 866. గ్రహించిన (245)
 867. జీవించి (245)
 868. బిడ్డ (245)
 869. భిన్న (245)
 870. కాలేజి (245)
 871. రోగ (245)
 872. పొర (245)
 873. పనులకు (245)
 874. శివాలయం (245)
 875. రాత్రికి (245)
 876. అయోమయ (245)
 877. మైళ్ళ (245)
 878. దాడికి (245)
 879. వారంతా (245)
 880. స్వేచ్ఛా (244)
 881. జిల్లాను (244)
 882. ట్రాఫిక్ (244)
 883. ఒకదాని (244)
 884. ఆఫీస్ (244)
 885. తిరుగు (244)
 886. మరికొందరు (244)
 887. సంపాదించిన (244)
 888. సందేశం (244)
 889. ఉత్సవ (244)
 890. పాడి (244)
 891. వేడుకలు (244)
 892. ప్రత్యామ్నాయంగా (244)
 893. సూచించడానికి (244)
 894. నాటకాన్ని (244)
 895. ఇయర్ (244)
 896. కలయికతో (244)
 897. దంపతుల (244)
 898. రేఖ (244)
 899. వైద్యశాలలుగ్రామానికి (244)
 900. సవాలు (243)
 901. భూభాగాన్ని (243)
 902. గడ్డి (243)
 903. విధానము (243)
 904. అందుచేత (243)
 905. ఇతరులకు (243)
 906. కాకతీయ (243)
 907. పుట (243)
 908. స్వామిని (243)
 909. విష్ణువు (243)
 910. కొద్దిపాటి (243)
 911. కన్ను (243)
 912. సముద్రమట్టానికి (243)
 913. తొలగించే (243)
 914. ఢిల్లీలో (243)
 915. స్టూడియో (243)
 916. ఎప్పటికీ (243)
 917. మార్టిన్ (243)
 918. ఉయ్యూరుతో (243)
 919. కంకిపాడుతో (243)
 920. స్టేషన్గ్రామంలో (243)
 921. కాలక్రమేణా (242)
 922. బహుముఖ (242)
 923. సభకు (242)
 924. ప్రదేశము (242)
 925. సన్నిహిత (242)
 926. ఆడే (242)
 927. వ్యవస్థల (242)
 928. రాజైన (242)
 929. లేవు (242)
 930. ఆడియో (242)
 931. పర్వతం (242)
 932. భావాలను (242)
 933. అంతర (242)
 934. నాయకుల (242)
 935. హోం (242)
 936. పదవిలో (242)
 937. స్కోప్ (242)
 938. అందుకుంటున్న (242)
 939. తేమ (241)
 940. ఇవే (241)
 941. చేతికి (241)
 942. జరిపే (241)
 943. కృష్ణుడు (241)
 944. జరిగిందని (241)
 945. సరియైన (241)
 946. చక్కెర (241)
 947. ఆనాడు (241)
 948. చట్టపరమైన (241)
 949. ప్రయాణీకుల (241)
 950. కళాకారుడు (241)
 951. దుకాణం (241)
 952. ఇంగ్లీషులో (240)
 953. వెనుకకు (240)
 954. వృత్తిలో (240)
 955. వీధిలో (240)
 956. ఆహారంగా (240)
 957. పెంపకం (240)
 958. ప్రతిరోజు (240)
 959. లోహ (240)
 960. పేర్లను (240)
 961. ధన (240)
 962. నీలం (240)
 963. ఆయిల్ (240)
 964. వీరుళ్లపాడు (240)
 965. గ్రామంఇతర (240)
 966. గుర్తించడానికి (239)
 967. విప్లవం (239)
 968. సంఘానికి (239)
 969. వాహన (239)
 970. నిషేధం (239)
 971. ఉద్యమానికి (239)
 972. ఆధిక్యత (239)
 973. ఉస్మానియా (239)
 974. కృషికి (239)
 975. చీఫ్ (239)
 976. బారిన (239)
 977. సంతతికి (239)
 978. ధనం (239)
 979. స్టేషనులు (239)
 980. ఆకుపచ్చ (238)
 981. ఆవిరి (238)
 982. కలిపిన (238)
 983. సంస్కృతాంధ్ర (238)
 984. ప్రదేశాల (238)
 985. ఆదాయ (238)
 986. ఆదర్శ (238)
 987. హనుమాన్ (238)
 988. హాజరు (238)
 989. రైతులకు (238)
 990. మక్కువ (238)
 991. టూ (238)
 992. రహిత (238)
 993. అధ్యక్షులుగా (238)
 994. ఓటు (238)
 995. ఎనిమిదవ (237)
 996. కాలు (237)
 997. మామూలుగా (237)
 998. ప్రపంచాన్ని (237)
 999. తండ్రిని (237)
 1000. ఆపరేషన్ (237)