Wiktionary:Todo/redirects with macrons

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Redirects containing a macron, redirecting to a page without a macron.

Characters with a macron: ĀāǟǡǢǣḆḇḎḏĒēḔḕḖḗḠḡẖĪīḴḵḺḻḸḹṈṉŌōṒṓṐṑȫǬǭȬȭȱṞṟṜṝṮṯŪūǕǖṺṻȲȳẔẕ

From the 2010-August-03 database dump:

 1. cacalōtl → cacalotl
 2. chachayāhua → chachayahua
 3. cuīca → cuica
 4. cītlalin → citlalin
 5. huehxōlōtl → huehxolotl
 6. ihcuāc → ihcuac
 7. mīhlàcatl → mihlacatl
 8. pēhua → pehua
 9. tepozmāhquahuitl → tepozmahquahuitl
 10. tlahcoocēlōtl → tlahcoocelotl
 11. tomātl → tomatl
 12. tōtōtl → tototl
 13. xitomātl → xitomatl
 14. xīhuitl → xihuitl
 15. xōchipalli → xochipalli
 16. ācocohxōchitl → acocohxochitl
 17. āhuacamōlli → ahuacamolli
 18. āhuatl → ahuatl
 19. āhuēhuētl → ahuehuetl
 20. āzcatl → azcatl
 21. ōztōtl → oztotl
 22. īteōhuān → iteohuan
 23. īteōuh → iteouh
 24. īxtli → ixtli